9 ทักษะด้าน Data ที่ผู้บริหารควรมีในปี 2024

9 data skills that executives should have by 2024

ในยุคที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจ ผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะด้าน Data เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ

1. เข้าใจความหมายของ Data

ผู้บริหารควรเข้าใจความหมายของข้อมูล รู้ว่าข้อมูลประเภทใดมีประโยชน์ต่อธุรกิจ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารควรเข้าใจว่าข้อมูลลูกค้า เช่น ข้อมูลการซื้อสินค้า ข้อมูลการค้นหา ข้อมูลการมีส่วนร่วม สามารถนำมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

ข้อมูลประเภทใดที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและเป้าหมายทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจค้าปลีกอาจสนใจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ในขณะที่ธุรกิจบริการอาจสนใจข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า เป็นต้น

ผู้บริหารควรเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าสามารถใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณา ข้อมูลประสบการณ์ของลูกค้าสามารถใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น

2. วิเคราะห์ Data

ผู้บริหารควรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกและโอกาสในการปรับปรุงธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารควรสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น แนวโน้มของยอดขาย พฤติกรรมของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น เพื่อนำมาปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ผู้บริหารควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารควรเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น ควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างรายงาน แผนภูมิ และกราฟ เพื่อสื่อสารข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้อื่น

3. สื่อสาร Data

ผู้บริหารควรสามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารควรสามารถใช้เครื่องมือนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารข้อมูลเชิงลึกให้กับทีมหรือผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

ผู้บริหารควรสามารถสื่อสารข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อน ควรใช้เครื่องมือนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรใช้ภาพประกอบ เช่น กราฟและแผนภูมิ นําเสนอข้อมูลโดยใช้ Data Visualization เพื่อทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้น

4. ตัดสินใจโดยใช้ Data

ผู้บริหารควรสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารควรใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆ เช่น การกำหนดราคา การกำหนดกลยุทธ์การตลาด การลงทุน เป็นต้น

ผู้บริหารควรใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อประเมินทางเลือกต่างๆ และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ควรสามารถคิดอย่างมีเหตุผลและแยกแยะข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องจากข้อมูลเชิงลึกที่ผิดพลาด

5. เข้าใจแนวโน้มของ Data

ผู้บริหารควรติดตามเทรนด์ของ Data ใหม่ๆ เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารควรติดตามเทรนด์ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เช่น การทำโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

ผู้บริหารควรติดตามเทรนด์ของ Data ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารควรติดตามงานวิจัยและการพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับ AI และ Machine Learning ควรสามารถประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตัดสินใจว่าควรนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือไม่

6. ความปลอดภัยของ Data

ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของบริษัท ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารควรกำหนดนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการรั่วไหลของข้อมูล

ผู้บริหารควรกำหนดนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของบริษัท เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ควรอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของข้อมูลและปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

7. ทำงานร่วมกับทีม Data

ผู้บริหารควรสามารถทำงานร่วมกับทีม Data เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารควรทำงานร่วมกับทีม Data เพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้าน Data ขององค์กร พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ควรสามารถทำงานร่วมกับทีม Data เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้กับทีม Data อย่างเหมาะสม และให้การสนับสนุนทีม Data ในการทำงานและสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและทีม Data เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน Data อย่างต่อเนื่อง

โลกของ Data เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารควรหมั่นเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน Data อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารควรเข้าร่วมหลักสูตรหรืออบรมด้าน Data เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล เป็นต้น ผู้บริหารควรหมั่นเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน Data อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ๆ

9. ปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ Data ในองค์กร

ผู้บริหารควรปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ Data ในองค์กร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลและสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารควรกำหนดนโยบายและแนวทางการใช้ข้อมูลในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูล

เคล็ดลับเพิ่มเติม

นอกจากทักษะด้าน Data ที่กล่าวมาแล้ว ผู้บริหารควรมีทักษะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการตัดสินใจ และทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ตัวอย่างการนำทักษะด้าน Data ไปใช้ในธุรกิจ

  • การตลาด เช่น การทำโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า เป็นต้น
  • การเงิน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การทำนายความเสี่ยง เป็นต้น
  • การผลิต เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน เป็นต้น
  • ทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
  • การขาย เช่น การคาดการณ์ยอดขาย การปรับปรุงกระบวนการขาย เป็นต้น

ทักษะด้าน Data เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในยุคปัจจุบัน ผู้บริหารควรพัฒนาทักษะด้าน Data เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

5 แนวทางการใช้ Social Listening Tools เสริมทัพวางกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล ปี 2024
รวม 4 Data Visualization Tools นำเสนอข้อมูลแบบมือโปรในปี 2024