Agreement

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน / การให้บริการ

บริษัท สเต็ป เทรนนิ่ง จำกัด (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำเว็บไซต์ stepstraining.co ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าของบริษัทฯ รับทราบข้อมูลหลักสูตรสัมมนา เข้าถึงบทความออนไลน์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนเข้าใช้บริการใดๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานโดยละเอียด และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก https://stepstraining.co หรือสอบถามมายังบริษัทฯ ได้ที่ Call Center 02-077-8725 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 10:00-18:00 น.

การเข้าชมหรือการเข้าใช้บริการใดๆ

ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้แล้ว กรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมผูกพันตนกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้โปรดอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์

การที่ท่านสมัครใช้บริการ และ/หรือ ใช้บริการใดๆผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ของ STEPS Academy หรือโดยการเลือก “ตกลง” เพื่อยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและรับรู้ถึงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และตกลงที่จะถูกผูกพันโดยข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงกฎระเบียบ และนโยบาย ที่อาจประกาศบนเว็บไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจมีการแก้ไขได้เป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริการบางอย่างที่เสนอให้ผู้ใช้บริการได้ใช้งานผ่านเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม ซึ่งการใช้บริการของท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวด้วย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยการอ้างอิง นอกจากนี้ท่านตกลงว่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต (Electronic/internet transactions) ที่ได้มีการประมวลผลและดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วโดยผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมจากผู้ให้บริการเพื่อชำระเงินแก่บริษัท มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย และผูกพันคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 ของประเทศไทย

การที่ท่านทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์นี้

ถือว่าท่านได้ยอมผูกพันและตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การสมัครสมาชิก

1.1 เว็บไซต์ stepstraining.co นี้ ให้บริการทั้งผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกโดยใช้ที่อยู่อีเมล และผู้ใช้บริการทั่วไป ที่สามารถลงทะเบียนคอร์สอบรมสัมมนา รับบทความอิเล็กโทรนิกส์ผ่านช่องทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ในฐานะสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้
1.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ stepstraining.co ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง แท้จริงสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าว ท่านจะต้องปรับปรุงข้อมูลนั้นๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

2. การชำระเงิน

การชำระด้วยระบบออนไลน์ หรือการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านผู้ให้บริการการชำระเงิน หรือธนาคาร ท่านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินจนสำเร็จ และ ยืนยันการชำระเงินของท่านผ่านช่องทางการขายของทางบริษัท ว่าการชำระเงินของท่านสำเร็จแล้ว ในกรณีที่การชำระเงินของท่านไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการสั่งซื้อของท่านได้ ท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการชำระราคาในแต่ละช่องทางด้วยตัวท่านเอง

3. เงื่อนไขการเข้าอบรมสัมมนา การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือการยกเลิกการสั่งซื้อหลักสูตร

3.1 เงื่อนไขการเข้าอบรมสัมมนา

ท่านจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลักสูตรที่ท่านลงทะเบียน ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่ทำการชำระเงินและลงทะเบียนอบรมเสร็จสมบูรณ์ หรือก่อนวันอบรมสัมมนาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หากไม่มีการโต้แย้งใดๆ ให้ถือว่าการการลงทะเบียนอบรมสัมมนาของท่านถูกต้องและเสร็จสิ้นสมบูรณ์

3.2 เงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือขอคืนเงินหลักสูตรอบรมสัมมนา

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินสำหรับหลักสูตรอบรมสัมมนา บริษัทฯ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือยอมรับคำร้องขอคืนเงิน ให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับสินค้าที่จะขอเปลี่ยนหรือคืน โดยท่านต้องติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินกับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้ทำการชำระเงินและลงทะเบียน (วันที่อ้างอิงจากที่ระบุในเอกสารการชำระเงิน) โดยนโยบายในการเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินจะอ้างอิงจากนโยบายของทางบริษัทฯ

การขอคืนเงินจะทำไม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
– แจ้งขอคืนเงินน้อยกว่า 7 วัน จากกำหนดวันอบรมสัมมนา
– เข้าอบรมไปแล้ว 20% จากจำนวนวันอบรมสัมมนา ในกรณีที่ไม่พึงพอใจในหลักสูตร

3.3 เงื่อนไขในการยกเลิกการสั่งซื้อ

ท่านสามารถทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้โดยการโทรมาที่ Call Center (โทร 02-077-8725) ทุกวัน ทุกวันเวลา 09:00-18:00 น. หรือส่งอีเมลมาที่ [email protected] เพื่อรับเรื่องในการยกเลิกการสั่งซื้อของท่าน อย่างไรก็ตามท่านสามารถแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยต้องแจ้งยกเลิกก่อนกำหนดวันอบรมสัมมนาอย่างน้อย 7 วันให้บริษัทฯ ทราบผ่านทางช่องทางดังกล่าว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อ หากไม่สามารถติดต่อเพื่อยืนยันข้อมูลให้แก่ลูกค้าได้ โดยจะมีระยะเวลาในการติดต่อเป็นเวลา 3 วันหลังจากที่ไม่สามารถติดต่อได้ในครั้งแรก โดยบริษัทจะแจ้งยืนยันการยกเลิกผ่านทางอีเมลที่ท่านใช้และทำการคืนเงินผ่านช่องทางที่ท่านชำระโดยจะส่งเอกสารใบลดหนี้ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของท่านในภายหลัง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาติให้บันทึกวีดีโอหลักสูตรอบรม เปลี่ยนแปลงผู้เข้าอบรม ตลอดระยะเวลาการอบรม เว้นหากแต่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทแล้วเท่านั้น

3.3.1 เอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอคืนเงิน และการยกเลิกคำสั่งซื้อ
– เอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ/สำเนา ที่มีแสตมป์ “Copy” หรือ ”สำเนา”)
– สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตรงกันกับที่ใช้ในการชำระเงิน

3.4 นโยบายการคืนเงิน

3.4.1 บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าหลักสูตรอบรมให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการอบรมสัมมนาตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้หรือมีการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหรือทางบริษัทฯ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)

3.4.2 ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า จะเป็นไปตามแต่ละช่องทางโดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โดยตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงิน หลังจากบริษัทแจ้งยืนยันการคืนเงินกับลูกค้าแล้ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอหมายเลขบัญชี และยืนยันการคืนเงินอีกครั้ง โดยจะใช้เวลาในการคืนภายในระยะเวลา 45 วันทำการ หลังมีการติดต่อยืนยันเลขบัญชีจากลูกค้าแล้ว

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โดยชำระผ่านช่องทางธนาคาร หรือตู้เอทีเอ็ม (Mobile Banking , Internet Banking, Web Payment, Bank Counter, ATM) จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัญชีของลูกค้า ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ ติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดเอกสารที่จำเป็น และยืนยันการคืนเงินอีกครั้ง โดยจะใช้เวลาในการคืนภายในระยะเวลา 45 วันทำการ หลังมีการติดต่อยืนยันเลขบัญชีจากลูกค้าแล้ว

4. การเปลี่ยนแปลงใบกำกับภาษี

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบกำกับภาษี สามารถติดต่อแจ้งได้ที่ Call Center โทร 02-077-8725 ทุกวัน เวลา 08:00-18:00น. (สามารถขอเปลี่ยนแปลง ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้หลังจากวันที่ออก ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ไม่เกิน 7 วัน และสามารถเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)

บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใบกำกับภาษีจากแบบบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล ในทุกกรณี

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เป็นเจ้าของเว็บไซต์ stepstraining.co เจ้าของงานและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในงานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ซึ่งที่นี้รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) ในข้อความ ภาพ การออกแบบ และงานในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดทั้งปวงในเว็บไซต์

ท่านในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างเคร่งครัด ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการคัดลอก ดัดแปลง ดาวน์โหลด แจกจ่าย หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งรูปภาพ ข้อความ และ/หรืองานในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเว็บไซต์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

ท่านในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะกระทบต่อการใช้งานตามปกติ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ หรือทำข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดๆ อันเป็นการขัดขวางการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ และ/หรือเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ และผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

หากท่านกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดๆ ข้างต้น ที่มีผลกระทบ หรือบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อเว็บไซต์หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์รายอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมาย โดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทำในศาลไทยตามภูมิลำเนาของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความในเว็บไซต์ในภาษาไทยเป็นหลัก หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นผล และให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตาม แต่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าบริษัทฯ สละสิทธิและไม่เป็นการกระทบสิทธิของบริษัทในการใช้สิทธิในภายหลัง หากบริษัทฯ ยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใดๆ ในอนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6.1 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การทำธุรกรรมทางการขายใดๆ ในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ และการระงับข้อพิพาทระหว่างท่านกับบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

6.2 การสละสิทธิ์

การไม่บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวในอนาคต

6.3 การแก้ไข

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการแจ้งเตือนหรือทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ การประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และ/หรือการส่ง e-mail ถือว่าเป็นการแจ้งให้ท่านทราบและท่านได้รับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

6.4 การติดต่อสื่อสารและการบอกกล่าว

ท่านตกลงและยอมรับการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

7. การจำกัดความรับผิดชอบ

ความรับผิดของบริษัทฯ สำหรับสินค้าใดๆ ที่ท่านซื้อจากบริษัท จะจำกัดเพียงราคาของสินค้าที่ท่านซื้อเท่านั้น ทั้งนี้เว้นแต่ ท่านจะสามารถพิสูจน์ให้บริษัทฯเห็นได้โดยปราศจากข้อสงสัยถึงความเสียหายที่เกินกว่าราคาสินค้า

แม้ว่าบริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความใน stepstraining.co กับในสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ แล้วก็ตาม บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานนั้นๆ หากบริษัทฯ พบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่บริษัทฯ ในการที่จะแก้ไข บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้

– ข้อความในเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันอื่นๆ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ระบุในแอปพลิเคชันอื่นๆ หรือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆ ของบุคคลภายนอกผ่านทางแอปพลิเคชันของบริการนี้
– ข้อความที่ระบุในแอปพลิเคชันของการบริการนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการรับทราบจากบริษัทฯ และโดยทางเทคนิคบริษัทฯ ไม่สามารถป้องกันการใช้งานได้
– การที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ ได้กับเครื่องมือและซอฟท์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ของท่าน
– ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ทั้งนี้ ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายทั่วไป

8. การแจ้งข้อขัดข้องหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีศูนย์บริการลูกค้าเพื่อการแจ้งข้อขัดข้อง หรือข้อร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการในการซื้อสินค้าสำหรับท่าน และจะหาทางแก้ปัญหาให้กับท่านตามความเหมาะสมในทันที แต่หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนหรือจัดการกับข้อขัดข้องที่ท่านแจ้งได้ในทันที บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลและช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ ให้กับท่านผู้ร้องเรียนผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ โดยท่านสามารถแจ้งข้อขัดข้อง หรือข้อร้องเรียนได้ทาง Call Center โทร 02-077-8725 ทุกวัน เวลา 08:00-18:00 น.