We Care Your Privacy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราทราบดีว่าท่านเป็นห่วงและให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งเราและบริษัทที่อยู่ในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของ Steps Academy จะนำข้อมูลที่ท่านให้กับเรานั้นไปใช้เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ตรงกับความต้องการและความจำเป็นที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับท่าน

บริษัทฯ ซาบซึ้งในความไว้วางใจของท่านและเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง และอย่างสมเหตุสมผลในการมอบประสบการณ์และการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดให้แก่ท่านโดยเฉพาะ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ ที่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการเฉพาะดังกล่าวที่ท่านใช้ (ซึ่งอาจมีกำหนดไว้แยกต่างหากตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากท่าน)

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบเป็นประจำเพื่อดูว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่สำคัญ ส่วนกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ระบบจะรวบรวมข้อมูลของท่านโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่ท่านให้เรา

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการสมัครใช้สมาชิก เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกราย ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นกับทาง อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ จังหวัด ที่อยู่ อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

คุกกี้ (Cookies) และ แคชไฟล์ (Cache File)

“คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกส่งไปยังเครื่องอุปกรณ์พกพาของผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการอนุญาตให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัท เมื่อท่านได้กลับเข้ามายังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ STEPS Training อีกครั้งโดยใช้โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ท (Web browser) และอุปกรณ์เครื่องเดิม ระบบจะส่ง “คุกกี้” ไปยังอุปกรณ์ของท่านก็ต่อเมื่อท่านสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานบัญชีของท่านที่ได้สมัครไว้กับบริษัท “คุกกี้” เหล่านี้สามารถทำให้ระบบจดจำท่านในขณะที่ท่านเข้าใช้บริการในหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ใช้บริการหลายครั้ง และเมื่อท่านลงชื่อออกจากระบบหรือปิดหน้า Web browser “คุกกี้” เหล่านี้จึงจะหยุดการใช้งาน

เว็บบราวเซอร์ (Web browser) หรือโปรแกรมบนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือระบบอาจเก็บและบันทึก “Cache File” รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ซึ่งเว็บไซต์ของเราไม่มีส่วนในการควบคุมหรือเข้าถึง “Cache File” ดังกล่าวแต่อย่างใด

วิธีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

1. บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นในการติดต่อ ให้บริการ สำรวจความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อปรับปรุง การทำกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สนับสนุนให้ดียิ่งขึ้น
2. ผู้ใช้บริการมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านให้กับบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น
3. บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น
4. บริษัทฯ อาจมีโฆษณาที่เชื่อมต่อ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอาจมีมาตรการหรือนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากบริษัทฯ ท่านต้องตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงนี้ด้วยตัวเอง บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองข้อความหรือการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์อื่นได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ประกาศไว้
5. เมื่อผู้ใช้บริการติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์ ระบบจะเก็บบันทึกการติดต่อของท่าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาใดๆ ตามที่ตรวจพบ และอาจใช้ที่อยู่อีเมลของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใดๆไว้ล่วงหน้า
6. บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

1. เมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านได้ทุกเวลา เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือจุดประสงค์ทางกฎหมาย ระบบอาจมีการร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่จะสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้
2. บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอซ้ำซ้อนอันเกินควรหรือต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคมากเกินไป เช่น การพัฒนาระบบใหม่หรือเปลี่ยนหลักปฏิบัติพื้นฐานที่มีอยู่ เสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น คำขอเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในระบบสำรอง
3. เมื่อบัญชีของท่านถูกปิดแล้ว ระบบจะยังคงเก็บข้อมูลบัญชีของท่านไว้ในฐานข้อมูลของ STEPS ต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกรณีทุจริต และเป็นการป้องกันการปิดบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตโดยการปิดบัญชีเก่าและเปิดบัญชีใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อบัญชีของท่านถูกปิดแล้ว บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลของท่านอีกต่อไป รวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่น ยกเว้นกรณีที่ใช้ในกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น

การแบ่งปันข้อมูล

1. บริษัทฯ จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการกับบริ
ษัท องค์กรและบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
(2) สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

2. บริษัทฯ จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้กับบริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอก หากบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง เข้าใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควรดังนี้
(ก) เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ
(ข) บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
(ค) ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค
(ง) ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยผู้ใช้บริการคนอื่นๆที่ใช้งานเว็บไซต์ หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

3. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ แต่จะไม่ลดทอนสิทธิของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนตัวในเว็บไซต์นี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ผู้สนับสนุนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าชมหรือสมัครหลักสูตรอบรม

การใช้เว็บไซต์และโปรแกรม

– บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อตกหล่นต่างๆ ให้เร็วที่สุดหลังจากได้รับการแจ้งถึงข้อผิดพลาดนั้นๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดและจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาด
– บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลอันตรายต่ออุปกรณ์พกพาของผู้ใช้บริการ
– การเข้าถึงเว็บไซต์อาจถูกจำกัดในบางครั้งด้วยเหตุผลในการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือเพิ่มอุปกรณ์หรือบริการใหม่ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการที่จะทำให้การเข้าถึงเว็บไซต์ กลับมาใช้งานได้ดังเดิมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในระบบการทำงาน ที่ขึ้นอยู่กับบราวเซอร์หรือโปรแกรมอื่นของบุคคลภายนอก
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดกั้นการเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขหรือลบสิ่งใดๆ ที่เห็นว่าอาจเป็นเหตุให้มีการผิดเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญานี้
– การใช้ข้อมูลหรือสื่อใดๆ บนเว็บไซต์หรือโปรแกรมโดยผู้ใช้บริการเป็นความเสี่ยงและเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น

การโฆษณา

– บริษัทฯ อาจแสดงสื่อโฆษณาในตำแหน่งต่างๆ บนเว็บไซต์ในระหว่างที่ผู้ใช้บริการใช้บริการ
– ผู้ใช้บริการสามารถเลือกหรือกดเพื่อเข้าชมสินค้าหรือบริการที่มีการโฆษณาหรือไม่ก็ได้โดยอิสระตามแต่ที่ผู้ใช้บริการจะพิจารณา
– จะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์) ในการแสดงข้อความโฆษณา แต่ทั้งนี้ผู้ลงโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามหรือบริษัทในเครืออาจะติดตั้งหรือจดจำ “cookie” บนเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการ (กรุณาดูในนโยบายความเป็นส่วนตัว) โดย “cookie” นี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการหรือลิงค์เชื่อมต่อไปยังข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติดังกล่าวและเลือกที่จะไม่ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยบริษัทใดๆ กรุณาดูในนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

การชดเชยและชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ และผู้สนับสนุนสำหรับบรรดาความสูญเสีย ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายทั้งปวง อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้บริการละเมิดหรือผิดเงื่อนไขข้อใดๆ ในสัญญานี้

เหตุสุดวิสัย

บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเพราะสุดวิสัย อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ การจราจล สงคราม การแทรกแซงของรัฐ การนัดหยุดงาน ปัญหาด้านแรงงาน ความบกพร่องของอุปกรณ์ หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

การไม่รับประกันข้อยกเว้นความรับผิดและการปลดเปลื้องจากความรับผิด

– การไม่รับประกัน
1. เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์พิเศษหรือหน้าที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมหรือหน้าที่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับว่าผู้ใช้บริการรายใดจะเข้าใช้บริการ หรือเนื้อหาใดที่ผู้ใช้บริการจะได้รับจากการใช้บริการ หรือผลกระทบของเนื้อหาที่มีต่อผู้ใช้บริการ หรือการดำเนินการใดที่ผู้ใช้บริการจะปฏิบัติอันเป็นผลมาจากการได้รับเนื้อหาดังกล่าว
2. บริการอาจประกอบไปด้วยหรือเชื่อมโยงผู้ใช้บริการไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีข้อมูลที่บุคคลบางคนรู้สึกไม่พอใจหรือเห็นว่าไม่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อาจรับรองถึงรายละเอียดของเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏหรือสามารถเข้าถึงได้โดยการใช้บริการ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้อง การร้องเรียนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่แสดงหรือเข้าถึงได้โดยผ่านการใช้บริการ
3. เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและการบริการตลอดจนเนื้อหาต่างๆ ดังกล่าวเป็นการจัดให้มี “ตามสภาพ” และ “ตามที่ปรากฏ” โดยปราศจากคำรับรองหรือรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดๆ และไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย
4. บริษัทฯ ตลอดจนกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หุ้นส่วน ไม่รับประกันว่า
(ก) บริการจะปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ทุกที่หรือทุกเวลา
(ข) บรรดาความบกพร่องจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
(ค) ผู้ใช้บริการจะพึงพอใจผลการใช้บริการตามที่คาดหวังไว้

ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยจากการใช้งานเว็บไซต์ โปรแกรม บริการ ระบบและเนื้อหาเองแต่เพียงผู้เดียว

– ข้อยกเว้นความรับผิด
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียรายได้ กำไร สัญญา ชื่อเสียง ธุรกิจ โอกาส หรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมากจากความผิดพลาดของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการทำละเมิด การผิดสัญญาหรือไม่ก็ตาม

– การปลดเปลื้องจากความรับผิด
ผู้ใช้บริการตกลงแบบเพิกถอนไม่ได้ในการปลดเปลื้องบริษัทฯ จากบรรดาความรับผิดหรือความเสียหายทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการอันเป็นผลมาจากการใช้บริการบนเว็บไซต์นี้

หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

– บริษัทฯ อาจกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับแคมเปญของบริษัทฯ และผู้สนับสนุนเอง ผู้ใช้บริการตกลงที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว
– ผู้ใช้บริการรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ให้ไว้ในการสมัครสมาชิกบัญชี ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เป็นข้อมูลที่แท้จริง ครบถ้วนและถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะแก้ไขในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริการเป็นปัจจุบัน
– ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งานบนเว็บไซต์โดยไม่จำกัดแต่เพียงในกรณีดังต่อไปนี้
1. ส่งหรือรับสื่อที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่ ก้าวร้าว หยาบคาย ลามก คุกคาม ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือหมิ่นประมาทบุคคลใดๆ ดูหมิ่นหรือละเมิดอำนาจศาล ลิขสิทธิ์ สิทธิของบุคคล การเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิของบุคคลอื่น
2. ส่งหรือรับสื่อที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอม ซึ่งอาจก่อให้เกิดหรือยุยงให้เกิดการกระผิดทางอาญา หรือความผิดในทางแพ่ง หรือไม่ว่าในลักษณะใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดในโลก
3. ส่งหรือรับสื่อใดๆ ที่เป็นอันตรายในทางเทคนิค (รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ logic bombs, Trojan horses, worms, ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่บกพร่อง หรือซอฟท์แวร์ที่มีเจตนามุ่งร้ายหรือข้อมูลที่เป็นอันตราย)
4. ก่อให้เกิดความรำคาญ ไม่สะดวกสบาย หรือก่อให้เกิดความกังวลโดยไม่มีเหตุอันสมควร
5. สกัดกั้นหรือพยายามสกัดกั้นการส่งผ่านข้อมูลสำหรับการสื่อสารโดยระบบโทรคมนาคม
6. เพื่อประโยชน์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ออกแบบมาหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน
7. เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
8. ไม่เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ทหรือการเชื่อมต่อเน็ทเวิร์คอันเป็นที่ยอมรับ
9. การกระทำใดๆ ที่เป็นการก่อให้เกิดความเกลียดชังในเชื้อชาติ ศาสนา หรือคนกลุ่มน้อย หรืออันเป็นการทำให้เกิดผลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือเอกลักษณ์

– การใช้บริการดังต่อไปนี้
เป็นการกระทำที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้งและผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่กระทำการดังกล่าว (หรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว)
1. ความพยายามในการหลีกเลี่ยงระบบความปลอดภัยหรือเครือข่าย รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มิได้มิไว้สำหรับผู้ใช้บริการ การถึงเครื่องบริการ (Server) หรือบัญชีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้เข้าถึงได้ หรือการแทรกแซงระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอื่น (เช่น running a port scan)
2. การกระทำใดเพื่อตรวจดูเครือข่ายซึ่งจะสกัดกั้นข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้บริการ
3. ดำเนินการอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและ/หรือ บริการ
4. ดำเนินการในลักษณะใดๆ (ตามความเห็นของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว) ที่เป็นการจำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้บริการรายอื่นจากการใช้งานหรือเพลิดเพลินกับการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและบริการ
5. ส่งข้อความใดๆ ในทางที่จะทำให้บุคคลอื่นเชื่อว่าหรือเข้าใจว่าข้อความดังกล่าวได้ถูกส่งหรือเปิดเผยโดยความสนับสนุนหรือความยินยอมของบริษัทฯ

การใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้แก่
1. การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการรบกวน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ขัดกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นการแบ่งแยกทางศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือเพศ ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในท้องที่ใดๆ
2. การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการคุกคามความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของลูกค้า ผู้ใช้ บริษัท หรือบริษัทอื่นในเครือของบริษัท
3. การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. การกีดกันมิให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้
5. การละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายในการสื่อสารทางระบบอิเล็คทรอนิกส์สาธารณะ
6. การขัดขวางหรือทำให้เครือข่ายหรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อ หยุดชะงัก
7. การสร้าง การแจกจ่าย หรือการเก็บสำเนาเอกสารอิเล็คทรอนิกส์และเอกสารอื่นที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะตัดข้อความใดๆ ที่เป็นอันตรายและมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้ ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนได้ ความเสียหายนี้ให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่บริษัทหรือบริษัทอื่นในเครือของบริษัท หรือความเสียหายที่บุคคลภายนอกเรียกร้องจากบริษัทอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้แอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้ ทั้งนี้ ความเสียหายหมายถึงทั้งความเสียหายโดยตรง และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการใช้สิทธิเรียกค่าชดเชย และการแก้ไขสภาพที่บกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต และให้ถือว่าค่าปรับเป็นตัวเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บจากบริษัทจากการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายอันเนื่องจากการที่ผู้ใช้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความเสียหายด้วย

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูล

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจส่วนตัวของท่าน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ อาจรวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัท

การเก็บข้อมูลของสมาชิก

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ อาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดย เข้าไปที่ เว็บไซต์ stepstraining.co

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บริษัทฯ จะขออนุญาตจากท่านก่อน

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

– ชื่อ: บริษัท สเต็ป เทรนนิ่ง จำกัด
– สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 173 หมู่บ้านศิขริน ซอยรามคำแหง 24 แยก 30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
– ช่องทางการติดต่อ: อีเมล : [email protected], Call Center : 02-096-4474

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

– ชื่อ: คุณณัฏฐวัฒน์ วัฒนธเนศ
– สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 173 หมู่บ้านศิขริน ซอยรามคำแหง 24 แยก 30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
– ช่องทางการติดต่อ: อีเมล : [email protected], Call Center : 02-096-4474