หลักสูตร Data Analytics for Marketing Management
Play Video

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้จัดการ และผู้บริหารฝ่ายการตลาด ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งทางตรง และทางอ้อมเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด หรือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

นักการตลาด (Marketers)

ผู้จัดการ

(Managers, Team Leads)

ผู้จัดการ (Managers, Team Leads)

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด

(Directors, VPs)

เปิดกลยุทธ์การใช้ Data พาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

ในยุคนี้ Data มีอิทธิพลอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะ Data ทำให้เราเข้าใจสภาพของตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาสินค้า เเละบริการได้ตอบโจทย์ตามที่ตลาดต้องการ นอกจากนี้ Data Marketing หรือ Data-Driven ก็เป็น Trends ที่มาเเรง และน่าจับตามอง ดังนั้น นักการตลาดและผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ควรพลาดโอกาส ในการเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้อง ความเข้าใจในกระบวนการจัดการ การนำเสนอ และใช้ Data เพื่อการวิเคราะห์ วางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน

หลักสูตร Data Analytics for Marketing Management นี้จะช่วยทำให้คุณ

 • รู้ลึกและเข้าใจถึงกระบวนการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล วิธีการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางกาตลาด ให้เกิดประโยชน์และตอบโจทย์กับเป้าหมายธุรกิจ
 • นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์และต่อยอดในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
 • ได้ทำความรู้จักเครื่องมือใหม่ๆ เช่น Tableau, Social Listening tools, PAM และ PRIMO ที่สามารถช่วยให้การจัดการ การนำเสนอ และการนำไปใช้ข้อมูลของคุณนั้นง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
 • สามารถนำเสนอออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีความสอดคล้องกับประเภทของข้อมูลและวัตถุประสงค์การของการใช้ข้อมูล รวมไปถึงสามารถอ่านและวิเคราะห์ค่าผลลัพธ์ต่าง ๆ ได้
 • พร้อมเวิร์กชอปที่เปิดโอกาสให้คุณได้ลงมือทำจริงเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ได้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างคอนเนคชั่นกับผู้เรียนท่านอื่นและทำความรู้จักกับวิทยากรมากยิ่งขึ้น

Course Outline

ตลอดทั้งหลักสูตร คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการจัดการ Data ตลอดจนการนำ Data ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ โดยคุณจะได้เรียนรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้

Day 1 : Data Marketing for Management

ทำความรู้จักและเรียนรู้ภาพรวมการทำการตลาดด้วย Data สำหรับผู้บริหาร โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. How Data-Driven Run Marketing Strategy

 • การวางภาพรวมของการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีข้อมูลต่างๆ มาส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเริ่มจากการทำความรู้จักความสามารถของ Data-Driven ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาด และประสิทธิภาพของการทำงาน
 • เรียนรู้องค์ประกอบของ Data Marketing Framework เพื่อเข้าใจและสามารถพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยใช้ข้อมูลมาส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ
 • ทำความรู้จักการนำข้อมูลมาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการเรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดไอเดียในการไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง

2. Marketing Goal Set Up

 • ทำความรู้จักเป้าหมายทางธุรกิจแต่ละประเภทและการวางแผนนำข้อมูลมาส่งเสริม
 • เรียนรู้แนวทางในการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถนำไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างแม่นยำ โดยมีฐานข้อมูลต่างๆ เข้ามาส่งเสริมให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้

3. Data Marketing for Solid Strategy

 • การนำ 7Ps มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยมีฐานข้อมูลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ
 • แนวทางในการเลือกใช้ข้อมูลแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางการตลาด
 • แนวทางในการออกแบบกลยุทธ์จาก Use case ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ข้อมูลมาส่งเสริม เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดในกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้กลยุทธ์ทางการตลาดได้ผลลัพธ์ตามที่มุ่งหวัง

Day 2 : Data Collection for Acquisition Strategy

เริ่มต้นเรียนรู้กระบวนการจัดการข้อมูล โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. Methods of Market Research

 • เข้าใจในกระบวนการและความแตกต่างของการทำวิจัยการตลาดทั้ง วิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การตลาดที่ตั้งไว้
 • ข้อได้เปรียบและข้อควรระวังของการทำวิจัยการตลาดแต่ละประเภท เพื่อให้กระบวนการในการทำวิจัยมีความลื่นไหล และมีประสิทธิภาพ

2. Introduction to Data Marketing Collection

 • เรียนรู้ Customer Journey และแนวทางการเก็บข้อมูลบนโลกออนไลน์ ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา และนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ในการวางกลยุทธ์การตลาดได้อีกด้วย
 • เข้าใจแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Owned, Paid, และ Earned Media ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ และรูปแบบของข้อมูลที่จะได้จากแหล่งต่าง ๆ

3. Get to know Data Acquisition

 • แนวทางในการเก็บข้อมูลที่ยังไม่มี และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจจากแหล่งที่มา 3 แหล่ง ด้วยเครื่องมือทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำไปสู่การตัดสินใจทางการตลาดที่แม่นยำมากขึ้น
 • การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกวิธีการเก็บข้อมูลจากโลกออนไลน์โดยไม่ละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป

Day 3 : Data Preparation for Marketing Management

เรียนรู้การจัดการข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อการนำไปใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Business Opportunity with Data Marketing

 • ปูพื้นฐานการจัดเตรียมข้อมูลในมุมมองธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการเตรียมข้อมูลที่สำคัญของ Data Analytics ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 • ทำความเข้าใจประเภทข้อมูล ตั้งแต่ข้อมูลดิบ ไปจนถึงข้อมูลที่พร้อมใช้งาน วางแนวทางการนำไปใช้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับธุรกิจ

2. Data Preparation Overview

 • ทำความรู้จักกระบวนการจัดเตรียมข้อมูล และเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย เพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้น
 • แนวทางการเชื่อมข้อมูลเพื่อต่อยอดกระบวนการ Data Analytics รวมถึงการต่อยอดชุดข้อมูลให้ใช้ได้หลากหลายวิธีการ
 • ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการเตียมข้อมูลที่ใช้ในทางการตลาดและเชิงธุรกิจ รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

Day 4 : Business Automation & Data Visualization

เรียนรู้แนวทางการใช้ Business Automation และวิธีการนำเสนอ Data ให้เข้าใจง่าย โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. The Magic of Business Automation

 • แนวทางการนำ Business Automation เข้ามาใช้ในการตลาดด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริมให้การทำงานมีความลื่นไหล รวมไปถึงลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ทำความรู้จักประเภทของ Automation Platform ที่จัดการข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบและพร้อมนำไปใช้งาน โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม CDP ที่ทำให้การจัดการประเภทของกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย
 • ทำความรู้จักแพลตฟอร์ม ‘PAM’ Business Automation ที่สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง และมีส่วนช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม

2. Storytelling with Data Visualization

 • ความสำคัญของการทำ Data Visualization เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีฐานข้อมูลที่ส่งเสริมการทำงานในกระบวนการต่างๆ
 • การนำแนวคิด Storytelling มาใช้ในการเล่าเรื่องและนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่ ด้วยความเข้าใจในการเลือกใช้องค์ประกอบการใช้สี กราฟ และอื่นๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
 • ทำความรู้จักกับประเภทของข้อมูลที่สามารถและไม่สามารถนำไปมาใช้ในการทำ Data Visualization ได้

3. Dashboard Creation by Tableau

 • ทำความรู้จักเครื่องมือ ‘Tableau’ ที่สามารถประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
 • แนวทางการออกแบบ Dashboard เรียนรู้ Feature ต่าง ๆ และการเลือกใช้กราฟ ให้แต่ละกราฟสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับผู้อื่น
 • วิธีการนำเสนอและเผยแพร่ Dashboard ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานในขั้นตอนอื่น ๆ ถัดไป

Day 5 : Data Analysis for Marketing Strategy

เรียนรู้เจาะลึกให้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ Data จากแหล่งข้อมูลต่างๆได้ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. Data Marketing Understanding

 • ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้การทำการตลาด และส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่มาต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และกลุ่มเป้ามหายได้ดียิ่งขึน และสามารถเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป

2. Introduction to Data Advance Analytics

 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ ‘Descriptive analytics’ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอธิบาย ที่จะทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่ทำให้เกิดข้อมูลนั้นๆ และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราได้ข้อมูลอะไรบ้าง
 • วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอธิบายให้มีความสมบูรณ์ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำการตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การวิเคระห์กลุ่มเป้าหมาย และอื่น ๆ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ ‘Diagnostics analytics’ หรือการวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย ที่ทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ว่าทำไมถึงเกิดข้อมูลชุดนี้ และนำไปสู่การสร้างสมมติฐานจากข้อมูลต่าง ๆ
 • วิธีการวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย ที่ทำให้เราสามารถสร้างสมมติฐานจากการตั้งคำถามว่าทำไมข้อมูลชุดนี้ถึงเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ

3. Hacking data from dashboard
เรียนรู้วิธีการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Dashboard, Infographic หรือ กราฟต่าง ๆ พร้อมเทคนิคและข้อควรระวัง เพื่อสามารถวิเคราะห์และลำดับความสำคัญข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. Turning data to action
ต่อยอดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้คมขึ้น โดยเรียนรู้แนวทางในการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ เครื่องมือ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

Day 6 : Data Activation and Data Marketing Tool

เรียนรู้วิธีการนำ Data ที่มี มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. How can data drive your marketing strategy

 • การตระหนักถึงความสำคัญของผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้กิจกรรมทางการตลาดที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย
 • กรณีศึกษาที่จะทำให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลที่ส่งเสริมการตลาดให้ขับเคลื่อนธุรกิจได้

2. The component of data activation

 • องค์ประกอบของข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทางการตลาดให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 • การนำข้อมูลมาใช้ในการทำ Marketing Personalization ที่สามารถนำเสนอสินค้า หรือบริการได้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
 • การนำข้อมูลมาใช้ในการทำ Marketing Automation ที่ทำให้กระบวนการตลาดขับเคลื่อนได้อย่างอัตโนมัติ
 • กรณีศึกษาที่จะทำให้เห็นภาพผลลัพธ์ที่นำข้อมูลมาส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ และสามารถบรรลุเป้าหมายได้

3. Turn insights into actions using loyalty program by PRIMO

 • การเลือกใช้ข้อมูลให้กับเหมาะสมกับ Sales และ Loyalty CRM เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงวัตถุประสงค์
 • ความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลให้พร้อมใช้งานทางการตลาดให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า และธุรกิจของเรา
 • ทำความรู้จักกับ ‘PRIMO’ Omnichannel Marketing Platform ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน CRM และสามารถนำข้อมูลมาใช้สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และ Privilege Management
 • การเริ่มต้นทำ Loyalty Program ด้วย ‘PRIMO Canvas’ เพื่อให้สามารถออกแบบองค์ประกอบได้อย่างครอบคลุม และพร้อมนำไปปฏิบัติได้จริง

Course Speakers

เรียนรู้แบบเจาะลึก จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Data ตั้งแต่กระบวนการจัดการข้อมูลไปจนถึงนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งหมด 6 ท่าน

คุณสโรจ เลาหศิริ

1. คุณสโรจ เลาหศิริ

Marketing Consultant

อดีต Head of Marketing Transformation & Marketing Strategy บริษัท Bluebik Group, เจ้าของเพจสโรจขบคิดการตลาด, และที่ปรึกษาทางด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและ Digital & Data Marketing สำหรับบริษัทมหาชนและเอกชนชั้นนำ

คุณวีร์ สิรสุนทร

2. คุณวีร์ สิรสุนทร

Co-Founder and CEO

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท PRIMO WORLD ธุรกิจบริการด้าน OmniChannel Marketing ให้กับธุรกิจต่าง ๆ

คุณณัฐพล จิตงามพงศ์

3. คุณณัฐพล จิตงามพงศ์

Executive Technology Director

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท YDM Thailand ธุรกิจให้บริการโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย

คุณไชยณัฐ สัจจะปรเมษฐ์

4. คุณไชยณัฐ สัจจะปรเมษฐ์

Managing Director

กรรมการผู้จัดการบริษัท Rabbit’s Tale ดิจิทัลเอเจนซี่ชั้นนำของไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรวมและใช้ข้อมูลหรือ Data Activation

คุณไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล

5. คุณไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล

Co-Founder and CEO

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร PAM Marketing Automation Platform

6. คุณอภิรัตน์ อภิรมยนารถ

Founder and Data Analytics Consultant

ผู้ก่อตั้งเพจ Datayolk และที่ปรึกษาทางด้าน Data Analytics

เรียนรู้ รู้ลึก รู้จริง กับผู้ที่ทำงานในสายงาน Data และ Data-Driven Marketing โดยตรง

รู้จักผู้สอนมากขึ้น คุณไชยพงศ์ และคุณกษิดิศ ผ่านทางวิดีโอความรู้และ Live ที่ได้เคยเผยแพร่ออกมา

What Benefits You Will Get

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร Data Analytics for Marketing Management นี้

แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้วยการใช้ข้อมูล จากแหล่งที่มาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดไอเดียในการวางแผนการตลาด ที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายทางการตลาด

เข้าใจภาพรวมของกระบวนการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมกับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

เรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถจัดการข้อมูลให้มีความพร้อม เพื่อการทำงานที่ส่งเสริมให้กลยุทธ์ทางการตลาดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้งาน ให้เกิดประโยชน์ทางการตลาด พร้อมได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายทางการตลาด และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม WORKSHOP ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง เพื่อสามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้จริงหลังจบคลาส

Activity ต่างๆ ที่จะทำให้คุณได้รู้จักเพื่อนร่วมคลาส และวิทยากรมากขึ้น และสามารถขอคำปรึกษาจากวิทยากรเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ง่ายขึ้น

Student Video Reviews

รีวิวหลักสูตร Data Analytics for Marketing Management จากผู้เรียนจริง
Play Video

รีวิว จากนักเรียนที่ได้มาเรียนกับเรา

มาดูกันว่าหลังเรียนจบแล้ว ผู้เรียนจากหลากหลายบริษัทชั้นนำของไทยพูดถึง หลักสูตร Data Analytics for Marketing Management ของเราว่าอย่างไรกันบ้าง หลักสูตรเข้มข้น 6 สัปดาห์ที่คุณจะได้เรียนรู้กระบวนจัดการข้อมูลแบบครบถ้วน ทำให้สามารถนำไปต่อยอดและตัดสินใจทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลยุทธ์ธุรกิจของคุณแข็งแกร่งขึ้นและประหยัดเวลาลองผิดลองถูกอีกด้วย

เพิ่มศักยภาพแบรนด์และพัฒนาแผนสำหรับการตลาดยุคใหม่ไปกับเรา STEPS Academy

Historical Course

ภาพบรรยากาศในห้องเรียน มีบุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำในไทยไว้วางใจมาเรียนกับเรา

ประวัติข้อมูลในหลักสูตรนี้

2

รุ่นที่เปิดสอนมาแล้ว

30+

ท่านที่ไว้วางใจลงเรียนกับเรา

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

จะมีทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากรผู้สอน และกรณีศึกษาให้เข้าใจในทฤษฏีของ Data Marketing และวิธีการจัดการข้อมูล รวมไปถึงการทดลองใช้เครื่องมือในการจัดการข้อมูล (Data Analytics Tools) และการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติผ่าน Workshop แบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ลองคิด วางแผนกลยุทธ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้ พร้อมโอกาสในการสร้างคอนเนคชันกับผู้เรียนคนอื่น ๆ

หลังจากเรียนจบ STEPS Academy มีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียนนะคะ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการทำธุรกิจที่มี Data มาบ้างแล้ว และหลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้ใช้ Data ในการประกอบการตัดสินใจทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้ด้วย Workshop ให้ได้ลงมือปฏิบัติและเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

เรามีบริการผ่อน 0% ผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร สามารถสำรองที่นั่งเรียนเข้ามา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเอกสารได้เลยค่ะ ทาง STEPS Academy จะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้อย่างครบถ้วน เพื่อให้คุณนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับหน่วยงานของภาครัฐต่อไป

เป็นคอร์สสอนสดในรูปแบบออฟไลน์ค่ะ

หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทยค่ะ

รุ่นละประมาณ 20-30 ท่านค่ะ

6 วัน ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)

ผู้เรียนมาจากหลากหลายประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเช่น ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจการเงิน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด ผู้เรียนก็สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมของตนได้

วิทยากรเป็นผู้เชียวชาญที่มีความชำนาญในด้านการจัดการข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสบการณ์มากมายของทั้งฝั่งทางแบรนด์และ Agency สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากวิทยากรคือ ความรู้ ขั้นตอนการทำ รวมไปถึงวิธีคิดที่ตกผลึกจากประสบการณ์จริงผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การได้มาซึ่ง Data การจัดเก็บและวิเคราะห์ Data เพื่อต่อยอดในการวางแผนการตลาด แนวทางและการใช้เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลออกมาให้เข้าใจง่าย รวมไปถึงการใช้ Data มาวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

มี Workshop ในชั้นเรียน ผู้เรียนจะได้โอกาสนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลในทุกขั้นตอนตามกระบวนของ Data Anlytics โดยทาง STEPS ได้จัดเตรียม Mock-up data ไว้สำหรับ Workshop โดยเฉพาะ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไปได้ค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษาได้เลยคะ ทาง Program Consult จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะ

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดบัญชี และการส่งหลักฐานการโอนเงินสามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้นะคะ Payment Details)
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับชำระผ่าน บัตรเครดิต และช่องทางอื่นๆ ค่ะ

สามารถติดต่อผ่านทางฟอร์ม Corporate Training ได้เลยนะคะ

Data Analytics for Marketer Certificate
เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ การขับเคลื่อนการตลาดด้วย ‘ข้อมูล’
ให้การทำการตลาดของคุณไปได้ไกลอย่างที่ไม่เคยไป ด้วยหลักสูตร Data Analytics for Marketing Management ของเรา

Data Analytics in Marketing

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยอธิบายในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตรData Analytics for Marketing Management
รุ่น3
รูปแบบการเรียนสอนสดแบบออฟไลน์
ระยะเวลาอบรม36 ชั่วโมง ภายใน 6 สัปดาห์ (เรียนทุกวันเสาร์)
วันที่เรียน28 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2566
เวลา09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
สถานที่Chatrium Residence Sathon Bangkok
ราคา65,000 บาท (รวม VAT / มีบริการผ่อน 0% บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

How Registration Works

ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Data Marketing Strategy นี้

Course Registration STEP #1

Reserve Your Seat

ผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (สำรองที่นั่ง »)

Course Registration STEP #2

Take An Interview

Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) โทรสัมภาษณ์ผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนได้

Course Registration STEP #3

Confirm Your Seat

ผู้สมัครเรียนทำการคอนเฟิร์มที่นั่งเรียนกับ Program Consult หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

คุณอาจไม่แน่ใจว่าหลักสูตรฯ นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า?

เราให้คำปรึกษาหลักสูตรฟรี! ว่า ณ เวลานี้คุณมีความเหมาะสมที่จะลงเรียนในหลักสูตรใดของเรา ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ ก้าวหน้าก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้นะคะ เราพร้อมที่จะไขข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณค่ะ

Have Any Questions?

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่าง ๆ นี้ได้เลยนะคะ

People Also Trained

ผู้เรียนที่เคยลงเรียนในหลักสูตรฯ นี้แล้ว ยังได้ลงเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรด้านล่างนี้

หลักสูตร Digital Marketing Strategy

เรียน Digital Marketing

พัฒนาความรู้ด้าน ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การตลาดออนไลน์

หลักสูตร Digital Content Marketing

เรียน Content Marketing

เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้กลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Content Marketing