หลักสูตรเรียน Data Analytics for Marketer
Play Video

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 ผู้ที่ทำงานด้านการตลาดที่ต้องการนำข้อมูลมาใช้ต่อยอดในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้คมและแม่นยำขึ้น ไม่ว่าจะเป็น นักการตลาด (Marketers), ผู้จัดการ (Managers, Team Leads), ผู้ที่ทำงานด้านการตลาดใน Agency (Marketing operations in Agency)

นักการตลาด (Marketers)

นักการตลาด

(Marketers)

ผู้จัดการ (Managers, Team Leads)

ผู้จัดการ

(Managers, Team Leads)

ผู้ที่ทำงานด้านการตลาดใน Agency (Marketing operations in Agency)

ผู้ที่ทำงานด้านการตลาดใน Agency

(Marketing operations in Agency)

เปิดกลยุทธ์การใช้ Data พาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

ในยุคนี้ Data มีอิทธิพลอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะ Data ทำให้เราเข้าใจสภาพของตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาสินค้า เเละบริการได้ตอบโจทย์ตามที่ตลาดต้องการ นอกจากนี้ Data Marketing หรือ Data-Driven Marketing ก็เป็น Trends ที่มาเเรง และน่าจับตามอง ดังนั้น นักการตลาดและผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ควรพลาดโอกาส ในการเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้อง ความเข้าใจในกระบวนการจัดการ การนำเสนอ และใช้ Data เพื่อการวิเคราะห์ วางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน

หลักสูตร Data Analytics for Marketer นี้จะช่วยทำให้คุณ

 • รู้ลึกและเข้าใจถึงกระบวนการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล วิธีการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์และตอบโจทย์เป้าหมายทางการตลาด
 • นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์และต่อยอดในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
 • ได้ทำความรู้จักเครื่องมือใหม่ๆ เช่น Google Sheet, Tableau, Social Listening tools, PAM และ PRIMO ที่สามารถช่วยให้การจัดการ การนำเสนอ และการนำไปใช้ข้อมูลของคุณนั้นง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
 • สามารถสร้าง Report และนำเสนอออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีความสอดคล้องกับประเภทของข้อมูลและวัตถุประสงค์การของการใช้ข้อมูล รวมไปถึงสามารถอ่านค่าผลลัพธ์ต่าง ๆได้
 • พร้อมเวิร์กชอปที่เปิดโอกาสให้คุณได้ลงมือทำจริงเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ได้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

Course Outline

ภายใน 36 ชั่วโมง หรือ 6 สัปดาห์ คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการจัดการ Data ตลอดจนการนำ Data ไปใช้อย่างลึกซึ้ง โดยคุณจะได้เรียนรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้

Week 1 : Data Marketing Introduction

ทำความรู้จักและเรียนรู้การทำการตลาดด้วย Data ในภาพรวม โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. Introduction to data-driven marketing

 • เข้าใจภาพรวมและความสำคัญของการนำข้อมูลมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ตอบโจทย์กับเป้าหมาย
 • เรียนรู้องค์ประกอบของ Data Marketing Framework เพื่อเข้าใจและสามารถพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยใช้ข้อมูลมาส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ
 • ทำความรู้จักการนำข้อมูลมาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการเรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดไอเดียในการไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง

2. Set up marketing goal

 • ทำความรู้จักเป้าหมายทางธุรกิจแต่ละประเภทและการวางแผนนำข้อมูลมาส่งเสริม
 • เรียนรู้แนวทางในการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถนำไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างแม่นยำ โดยมีฐานข้อมูลต่างๆ เข้ามาส่งเสริมให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้

3. Decide data marketing strategy
การนำ 7Ps มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยมีฐานข้อมูลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ และแนวทางในการเลือกใช้ข้อมูลแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางการตลาด

Week 2 : Data Collection

เริ่มต้นเรียนรู้กระบวนการจัดการข้อมูล โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. Methods of market research

 • เรียนรู้แนวทางการทำวิจัยการตลาด
 • เข้าใจในกระบวนการและความแตกต่างของการทำวิจัยการตลาดทั้ง วิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การตลาดที่ตั้งไว้
 • ข้อได้เปรียบและข้อควรระวังของการทำวิจัยการตลาดแต่ละประเภท เพื่อให้กระบวนการในการทำวิจัยมีความลื่นไหล และมีประสิทธิภาพ

2. Introduction to data marketing collection

 • เข้าใจแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Owned, Paid, และ Earned Media ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ และรูปแบบของข้อมูลที่จะได้จากแหล่งต่าง ๆ
 • ตัวอย่างการเก็บข้อมูลที่ประสบความสำเร็จจากกรณีศึกษา สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองต่อไป

3. Get to know data acquisition
แนวทางในการเก็บข้อมูลที่ยังไม่มี และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจจากแหล่งที่มา 3 แหล่ง ด้วยเครื่องมือทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำไปสู่การตัดสินใจทางการตลาดที่แม่นยำมากขึ้น

Week 3 : Data Preparation

เรียนรู้วิธีการจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อการนำไปใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Introduction to data preparation

 • ทำความรู้จักประเภทของข้อมูล ทั้งแบบที่พร้อมนำไปใช้งานได้ทันที และแบบที่ต้องผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนนำไปใช้
 • วิธีการในการเตรียมความพร้อมให้กับข้อมูลก่อนที่จะนำไปใช้ในกระบวนการทำงานขั้นตอนถัดไป
 • ศึกษากรณีศึกษาในเรื่องของตัวอย่างของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ทำ Visualization เพื่อให้เราเข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลสำหรับการใช้งานกระบวนการต่าง ๆ

2. Be ready for data cleanliness

 • ความสำคัญของการทำความสะอาด คัดกรอง และตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้มีแต่ข้อมูลที่จำเป็น มีคุณภาพ และพร้อมนำไปใช้งาน
 • แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดในการจัดระเบียบข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ

3. Get your data clean by Google Sheet

 • ทำความรู้จัก Google Sheet และฟีเจอร์ภายใน ที่นำมาใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลให้มีความพร้อมในการนำไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ
 • ทำความรู้จักรูปแบบคำสั่ง ‘Query’ ที่สามารถแสดงผลของข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เราต้องการ และจัดระเบียบข้อมูลให้พร้อมใช้งาน
 • การเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Data Studio เพื่อให้สามารถจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางการตลาด

Week 4 : Data Visualization

เรียนรู้วิธีการนำเสนอ Data ให้น่าสนใจและเข้าใจง่ายผ่านเครื่องมือต่างๆ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. Data visualization

 • เรียนรู้ความสำคัญของการจัดการข้อมูลให้อยู่รูปแบบที่เข้าใจง่าย
 • องค์ประกอบของการทำ Data Visualization ที่ควรรู้
 • ทำความรู้จักกับประเภทของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการทำ Data Visualization ได้
 • การเลือกใช้ประเภทของกราฟ และ Dashboard ให้สอดคล้องกับประเภทของข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และอื่น ๆ

2. Dashboard creation by Data Studio

 • ทำความรู้จักเครื่องมือ ‘Data Studio’ ที่สามารถประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
 • เรียนรู้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ในการออกแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบกราฟที่เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับการนำเสนอให้กับผู้อื่น
 • แนวทางการออกแบบ Dashboard และการเลือกใช้กราฟ ให้แต่ละกราฟสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล
 • วิธีการเผยแพร่ Dashboard ออกทางช่องทางต่าง ๆให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานในขั้นตอนอื่น ๆ ถัดไป

3. Dashboard creation by Tableau

 • ทำความรู้จักเครื่องมือ ‘Tableau’ ที่สามารถประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
 • เรียนรู้ฟีเจอร์ต่างๆ ในการออกแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบกราฟที่เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับการนำเสนอให้กับผู้อื่น
 • แนวทางการออกแบบ Dashboard และการเลือกใช้กราฟ ให้แต่ละกราฟสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล
 • วิธีการนำเสนอ Dashboard ผ่านทางช่องทางต่างๆให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานในขั้นตอนอื่น ๆ ถัดไป

Week 5 : Data Reading And Analysis

เรียนรู้เจาะลึกให้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ Data จากแหล่งข้อมูลต่างๆได้ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. Data marketing understanding

 • ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้การทำการตลาด และส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่มาต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และกลุ่มเป้ามหายได้ดียิ่งขึน และสามารถเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป

2. Introduction to data advance analytics

 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ ‘Descriptive analytics’ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอธิบาย ที่จะทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่ทำให้เกิดข้อมูลนั้นๆ และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราได้ข้อมูลอะไรบ้าง
 • วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอธิบายให้มีความสมบูรณ์ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำการตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การวิเคระห์กลุ่มเป้าหมาย และอื่น ๆ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ ‘Diagnostics analytics’ หรือการวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย ที่ทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ว่าทำไมถึงเกิดข้อมูลชุดนี้ และนำไปสู่การสร้างสมมติฐานจากข้อมูลต่าง ๆ
 • วิธีการวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย ที่ทำให้เราสามารถสร้างสมมติฐานจากการตั้งคำถามว่าทำไมข้อมูลชุดนี้ถึงเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ

3. Hacking data from dashboard
เรียนรู้วิธีการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Dashboard, Infographic หรือ กราฟต่าง ๆ พร้อมเทคนิคและข้อควรระวัง เพื่อสามารถวิเคราะห์และลำดับความสำคัญข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. Turning data to action
ต่อยอดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้คมขึ้น โดยเรียนรู้แนวทางในการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ เครื่องมือ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

Week 6 : Data activation and adaptation

เรียนรู้วิธีการนำ Data ที่มี มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. How can data drive your marketing strategy

 • การตระหนักถึงความสำคัญของผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้กิจกรรมทางการตลาดที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย
 • กรณีศึกษาที่จะทำให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลที่ส่งเสริมการตลาดให้ขับเคลื่อนธุรกิจได้

2. The component of data activation

 • องค์ประกอบของข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทางการตลาดให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 • การนำข้อมูลมาใช้ในการทำ Marketing Personalization ที่สามารถนำเสนอสินค้า หรือบริการได้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
 • การนำข้อมูลมาใช้ในการทำ Marketing Automation ที่ทำให้กระบวนการตลาดขับเคลื่อนได้อย่างอัตโนมัติ
 • กรณีศึกษาที่จะทำให้เห็นภาพผลลัพธ์ที่นำข้อมูลมาส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ และสามารถบรรลุเป้าหมายได้

3. The Magic of Data Marketing Automation by PAM

 • การเชื่องโยงข้อมูลด้วย Marketing Automation เพื่อสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างราบรื่น
 • กรณีศึกษาจากการทำกิจกรรมทางการตลาดด้วย Historical Data ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่มุ่งหวัง
 • ทำความรู้จักแพลตฟอร์มการทำ Marketing Automation อย่าง ‘PAM’ ที่จะทำให้การนำข้อมูลมาส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าให้เป็นเรื่องง่าย

4. Turn insights into actions using loyalty program by PRIMO

 • การเลือกใช้ข้อมูลให้กับเหมาะสมกับ Sales และ Loyalty CRM เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงวัตถุประสงค์
 • ความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลให้พร้อมใช้งานทางการตลาดให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า และธุรกิจของเรา
 • ทำความรู้จักกับ ‘PRIMO’ Omnichannel Marketing Platform ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน CRM และสามารถนำข้อมูลมาใช้สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และ Privilege Management

5. Executive data activation session
ชั่วโมงพิเศษที่คุณจะได้รับคำตอบจากวิทยากรเกี่ยวกับการข้อมูลของธุรกิจไปใช้ประโยชน์ในการทำการตลาดได้อย่างไร

Course Speakers

เรียนรู้แบบเจาะลึก จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Data ตั้งแต่กระบวนการจัดการข้อมูลไปจนถึงนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งหมด 7 ท่าน

คุณสโรจ เลาหศิริ

1. คุณสโรจ เลาหศิริ

Marketing Consultant

อดีต Head of Marketing Transformation & Marketing Strategy บริษัท Bluebik Group, เจ้าของเพจสโรจขบคิดการตลาด, และที่ปรึกษาทางด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและ Digital & Data Marketing สำหรับบริษัทมหาชนและเอกชนชั้นนำ

คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์

2. คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์

Co-Founder, MarTech Thailand

ผู้ก่อตั้งชุมชน MarTech Thailand ที่มีประสบการณ์ในสายงานด้าน Strategy, Martech และ Data Marketing, ผู้เขียนหนังสือ Marketing Technology Trend, และที่ปรึกษาการตลาดองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

คุณวีร์ สิรสุนทร

3. คุณวีร์ สิรสุนทร

Co-Founder and CEO, Primo World

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท PRIMO WORLD ธุรกิจบริการด้าน OmniChannel Marketing ให้กับธุรกิจต่างๆ

คุณณัฐพล จิตงามพงศ์

4. คุณณัฐพล จิตงามพงศ์

Executive Technology Director, YDM Thailand

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท YDM Thailand ธุรกิจให้บริการโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย

คุณไชยณัฐ สัจจะปรเมษฐ์

5. คุณไชยณัฐ สัจจะปรเมษฐ์

Managing Director, Rabbit's Tale (Data & Interactive)

กรรมการผู้จัดการบริษัท Rabbit’s Tale ดิจิทัลเอเจนซี่ชั้นนำของไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรวมและใช้ข้อมูลหรือ Data Activation

คุณไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล

6. คุณไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล

Co-Founder and CEO, PAM Marketing Automation

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร PAM Marketing Automation Platform

7. คุณกษิดิศ สตางค์มงคล

Founder, DataRockie

ผู้ก่อตั้ง DataRockie, Data Analyst, และที่ปรึกษาทางด้าน Data

เรียนรู้ รู้ลึก รู้จริง กับผู้ที่ทำงานในสายงาน Data และ Data-Driven Marketing โดยตรง

รู้จักผู้สอนมากขึ้น คุณไชยพงศ์ และคุณกษิดิศ ผ่านทางวิดีโอความรู้และ Live ที่ได้เคยเผยแพร่ออกมา

What Benefits You Will Get

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร Data Analytics for Marketer นี้

แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้วยการใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดไอเดียในการวางแผนการตลาดที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายทางการตลาด

เข้าใจภาพรวมของกระบวนการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การเก็บข้อมูลไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมกับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

เรียนรู้ประเภทของข้อมูล วิธีการจัดระเบียบข้อมูล และเครื่องมือในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจวิธีการจัดการข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ และสามารถนำเสนอข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทางการตลาด พร้อมได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายทางการตลาด และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า

การเรียนผ่านกิจกรรม Workshop ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง เพื่อสามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้จริงหลังจบคลาส

Special Session จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูล ไปจนถึงการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทางการตลาดที่จะเข้ามาแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับการนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

จะมีทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากรผู้สอน และกรณีศึกษาให้เข้าใจในทฤษฏีของ Data Marketing และวิธีการจัดการข้อมูล รวมไปถึงการทดลองใช้เครื่องมือในการจัดการข้อมูล (Data Analytics Tools) และการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติผ่าน Workshop แบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ลองคิด วางแผนกลยุทธ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้ พร้อมโอกาสในการสร้างคอนเนคชันกับผู้เรียนคนอื่น ๆ

หลังจากเรียนจบ STEPS Academy มีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียนนะคะ

สามารถลงเรียนได้ เพราะหลักสูตรนี้จะสอนแบบจับมือทำ ตั้งแต่เริ่มต้นไปทีละสเต็ป สอนให้เข้าใจง่าย รวมถึงมีการทำ Workshop ให้ได้ลงมือปฏิบัติและเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

เป็นคอร์สสอนสดแบบออฟไลน์ค่ะ

หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทยค่ะ

รุ่นละประมาณ 20-30 ท่านค่ะ

6 วัน ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)

ผู้เรียนมาจากหลากหลายประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเช่น ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจการเงิน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด ผู้เรียนก็สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมของตนได้

วิทยากรเป็นผู้เชียวชาญที่มีความชำนาญในด้านการจัดการข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสบการณ์มากมายของทั้งฝั่งทางแบรนด์และ Agency สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากวิทยากรคือ ความรู้ ขั้นตอนการทำ รวมไปถึงวิธีคิดที่ตกผลึกจากประสบการณ์จริงผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การได้มาซึ่ง Data การจัดเก็บและวิเคราะห์ Data เพื่อต่อยอดในการวางแผนการตลาด แนวทางและการใช้เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลออกมาให้เข้าใจง่าย รวมไปถึงการใช้ Data มาวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

มี Workshop ในชั้นเรียน ผู้เรียนจะได้โอกาสนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลในทุกขั้นตอนตามกระบวนของ Data Anlytics โดยทาง STEPS ได้จัดเตรียม Mock-up data ไว้สำหรับ Workshop โดยเฉพาะ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไปได้ค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษาได้เลยคะ ทาง Program Consult จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะ

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดบัญชี และการส่งหลักฐานการโอนเงินสามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้นะคะ Payment Details)
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับชำระผ่าน บัตรเครดิต และช่องทางอื่นๆ ค่ะ

สามารถติดต่อผ่านทางฟอร์ม Corporate Training ได้เลยนะคะ

Data Analytics for Marketer Certificate
เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ การขับเคลื่อนการตลาดด้วย ‘ข้อมูล’
ให้การทำการตลาดของคุณไปได้ไกลอย่างที่ไม่เคยไป ด้วยหลักสูตร Data Analytics for Marketer ของเรา

Data Analytics in Marketing

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยอธิบายในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตรData Analytics for Marketer
รุ่น2
รูปแบบการเรียนสอนสดแบบออฟไลน์
ระยะเวลาอบรม36 ชั่วโมง ภายใน 6 สัปดาห์ (เรียนทุกวันเสาร์)
วันที่เรียน22 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2566
เวลา09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
สถานที่Chatrium Residence Sathon Bangkok
ราคา65,000 บาท (รวม VAT)

หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

How Registration Works

ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Data Marketing Strategy นี้

Course Registration STEP #1

Reserve Your Seat

ผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (สำรองที่นั่ง »)

Course Registration STEP #2

Take An Interview

Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) โทรสัมภาษณ์ผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนได้

Course Registration STEP #3

Confirm Your Seat

ผู้สมัครเรียนทำการคอนเฟิร์มที่นั่งเรียนกับ Program Consult หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

คุณอาจไม่แน่ใจว่าหลักสูตรฯ นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า?

เราให้คำปรึกษาหลักสูตรฟรี! ว่า ณ เวลานี้คุณมีความเหมาะสมที่จะลงเรียนในหลักสูตรใดของเรา ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ ก้าวหน้าก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้นะคะ เราพร้อมที่จะไขข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณค่ะ

Have Any Questions?

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่าง ๆ นี้ได้เลยนะคะ

People Also Trained

ผู้เรียนที่เคยลงเรียนในหลักสูตรฯ นี้แล้ว ยังได้ลงเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรด้านล่างนี้

หลักสูตร Digital Marketing Strategy

เรียน Digital Marketing

พัฒนาความรู้ด้าน ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การตลาดออนไลน์

หลักสูตร Digital Content Marketing

เรียน Content Marketing

เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้กลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Content Marketing