หลักสูตร Data Analytics for Marketing Management
Play Video

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้จัดการ และผู้บริหารฝ่ายการตลาด ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งทางตรง และทางอ้อมเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด หรือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

นักการตลาด (Marketers)

ผู้จัดการ

(Managers, Team Leads)

ผู้จัดการ (Managers, Team Leads)

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด

(Directors, VPs)

Data Analytics in Marketing

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยอธิบายในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตรData Analytics for Marketing Management
รุ่น4
รูปแบบการเรียนสอนสดแบบออฟไลน์
ระยะเวลาอบรม36 ชั่วโมง ภายใน 6 สัปดาห์ (เรียนทุกวันเสาร์)
วันที่เรียน16 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2567
เวลา09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
สถานที่Chatrium Residence Sathon Bangkok
  

หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

เปิดกลยุทธ์การใช้ Data พาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

ในยุคนี้ Data มีอิทธิพลอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะ Data ทำให้เราเข้าใจสภาพของตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาสินค้า เเละบริการได้ตอบโจทย์ตามที่ตลาดต้องการ นอกจากนี้ Data Marketing หรือ Data-Driven ก็เป็น Trends ที่มาเเรง และน่าจับตามอง ดังนั้น นักการตลาดและผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ควรพลาดโอกาส ในการเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้อง ความเข้าใจในกระบวนการจัดการ การนำเสนอ และใช้ Data เพื่อการวิเคราะห์ วางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน

หลักสูตร Data Analytics for Marketing Management นี้จะช่วยทำให้คุณ

  • รู้ลึกและเข้าใจถึงกระบวนการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล วิธีการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางกาตลาด ให้เกิดประโยชน์และตอบโจทย์กับเป้าหมายธุรกิจ
  • นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์และต่อยอดในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
  • ได้ทำความรู้จักเครื่องมือใหม่ๆ เช่น Tableau, Social Listening tools, PAM และ PRIMO ที่สามารถช่วยให้การจัดการ การนำเสนอ และการนำไปใช้ข้อมูลของคุณนั้นง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
  • สามารถนำเสนอออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีความสอดคล้องกับประเภทของข้อมูลและวัตถุประสงค์การของการใช้ข้อมูล รวมไปถึงสามารถอ่านและวิเคราะห์ค่าผลลัพธ์ต่าง ๆ ได้
  • พร้อมเวิร์กชอปที่เปิดโอกาสให้คุณได้ลงมือทำจริงเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ได้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างคอนเนคชั่นกับผู้เรียนท่านอื่นและทำความรู้จักกับวิทยากรมากยิ่งขึ้น

Course Outline

ตลอดทั้งหลักสูตร คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการจัดการ Data ตลอดจนการนำ Data ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ โดยคุณจะได้เรียนรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้

Day 1 : Data Marketing for Management

ทำความรู้จักและเรียนรู้ภาพรวมการทำการตลาดด้วย Data สำหรับผู้บริหาร โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. How Data-Driven Run Marketing Strategy
การวางภาพรวมกฃยุทธ์การตลาด รวมถึงองค์ประกอบของ Data Driven Marketing Framework ที่จะทำให้เข้าใจกระบวนการการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์

2. Marketing Goal Set Up
ทำความเข้าใจแนวทางและเป้าหมายของธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อวางแผนทำการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

3. Data Marketing for Solid Strategy
ศึกษาแนวทางการเลือกใช้ข้อมูลและ Use case ต่างๆ ที่ทำให้กลยุทธ์ทางการตลาดได้ผลลัพทธ์ตามที่มุ่งหวังไว้

Day 2 : Data Analysis for Marketing Strategy

เรียนรู้เจาะลึกให้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ Data จากแหล่งข้อมูลต่างๆได้ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. Data Marketing Understanding
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูล และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำให้เราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

2. Introduction to Data Advance Analytics
ทำความรู้จัก Descriptive Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอธิบายที่ทำให้เราเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา รวมถึงรู้จัก Diagnostics analytics หรือการวิเคราะห์เชิงวินิจฉันที่ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลสมบูรณ์มากขึ้น

3. Hacking Data from Dashboard
เรียนรู้การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ เพื่อให้เข้าใจวิธีการผสมผสานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอธิบายและเชิงวินิจฉัยเข้าด้วยกัน และเรียงลำดับความสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการตลาด

4. Turning Data to Action
แนวทางการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาใช้ประโยชน์ทางการตลาดตามหลัก 10Ps พร้อมกรณีศึกษาการนำข้อมูลมาปรับใช้กับธุรกิจจากทั้งไทยและต่างประเทศ

Day 3 : Data Collection for Acquisition Strategy

เริ่มต้นเรียนรู้กระบวนการจัดการข้อมูล โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. Methods of Market Research
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การตลาด และข้อควรระวังในการวิจัยการตลาดแต่ละประเภท เพื่อให้กระบวนการวิจัยมีประสิทธิภาพและดำเนินการตามวัตถุประสงค์

2. Introduction to Data Marketing Collection
ทำความเข้าใจความสำคัญของการศึกษา Customer Journey และแนวทางการเก็บข้อมูลในโลกออนไลน์ โดยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้เห็นรูปแบบของข้อมูลที่จะนำไปต่อยอดในขั้นตอนถัดไป

3. Get to Know Data Acquisition
เทคนิคการเก็บข้อมูลที่ยังไม่มี หรือยังไม่มีจากแหล่งต่างๆ รวมถึงในโลกออนไลน์โดยไม่ละเมิดนโยบายคาวมเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปนะโยชน์ต่อการทำงานในกระบวนการถัดไป

Day 4 : Data Preparation for Marketing Management

เรียนรู้การจัดการข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อการนำไปใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Business Opportunity with Data Marketing
ปูพื้นฐานการจัดเตรียมข้อมูลในมุมมองของธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดเตรียมและประเภทของข้อมูล

2. Data Preparation Overview
รู้จักเครื่องมือที่ทำให้การจัดเตรียมข้อมูลเป็นเรื่องง่าย รวมถึงแนวทางการเชื่อมข้อมูลให้สามารถนำไปต่อยอดในกระบวนการ Data Analytics พร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริง เกี่ยวกับกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลในคลาสเรียน

Day 5 : Business Automation & Data Visualization

เรียนรู้แนวทางการใช้ Business Automation และวิธีการนำเสนอ Data ให้เข้าใจง่าย โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. The Magic of Business Automation
แนวทางในการนำ Business Automation เข้ามาช่วยในการทำการตลาด ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมทางการตลาดที่ดำเนินอยู่ และส่งเสริมการทำงาน รวมไปถึงลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากสถานการณ์ต่างๆ

2. Data Visualization Elements
รู้จักประเภทของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการทำ Data Visualization รวมถึงเข้าใจองค์ประกอบของการทำ Data Visualization ที่ควรรู้และง่ายต่อการนำข้อมูลไปปรับใช้ในเครื่องมือต่างๆ

3. Dashboard Creation by Tableau ทำความรู้จักเครื่องมือในการทำ Data Visualization อย่าง ‘Tableau’ ที่ประมวลผลให้ข้อมูลอยู่ในรูปแแบที่เข้าใจง่าย พร้อมลงมือสร้าง Dashboard เพื่อให้รู้จักการใช้ Feature ในการออกแบบข้อมูลและเหมาะสมกับการนำเสนอให้ผู้อื่น

Day 6 : Data Activation and Data Marketing Tool

เรียนรู้วิธีการนำ Data ที่มี มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. How Can Data Drive Your Marketing Strategy
การเข้าใจความสำคัญของการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์หรือส่งเสริมการทำการตลาดที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปในทิศทางที่งวางเป้าหมายไว้

2. The Component of Data Activation
แนวทางการนำข้อมูลมาใช้ในการทำ Marketing Personalization ที่สามารถนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ และออกแบบกระบวนการให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

3. Turn Insights into Actions Using Loyalty Program by PRIMO
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Sales CRM กับ Loyalty CRM เพื่อเลือกใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงการเห็นความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน เพื่อให้เกิดไอเดียและง่ายต่อการนำออกมาใช้

Course Speakers

เรียนรู้แบบเจาะลึก จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Data ตั้งแต่กระบวนการจัดการข้อมูลไปจนถึงนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งหมด 6 ท่าน

1. คุณสโรจ เลาหศิริ

Marketing Consultant

อดีต Head of Marketing Transformation & Marketing Strategy บริษัท Bluebik Group, เจ้าของเพจสโรจขบคิดการตลาด, และที่ปรึกษาทางด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและ Digital & Data Marketing สำหรับบริษัทมหาชนและเอกชนชั้นนำ

2. คุณวีร์ สิรสุนทร

Co-Founder and CEO

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท PRIMO WORLD ธุรกิจบริการด้าน OmniChannel Marketing ให้กับธุรกิจต่าง ๆ

3. คุณณัฐพล จิตงามพงศ์

Executive Technology Director

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท YDM Thailand ธุรกิจให้บริการโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย

4. คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์

นายกสมาคม MarTech Thailand

นายกสมาคม MarTech Thailand ที่มีประสบการณ์ในสายงานด้าน Strategy, Martech และ Data Marketing, ผู้เขียนหนังสือ Marketing Technology Trend และ 50 Marketing Frameworks และที่ปรึกษาการตลาดองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

5. คุณไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล

Co-Founder and CEO

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร PAM Marketing Automation Platform

6. คุณพล วรรณชนะ

COO & Co-Founder STEPS Academy

Chief Operating Officer (COO), Co-Founder STEPS ACADEMY (Digital Marketing Academy) และเป็นสมาชิกสมาคม MarTech Association (Thailand)

เรียนรู้ รู้ลึก รู้จริง กับผู้ที่ทำงานในสายงาน Data และ Data-Driven Marketing โดยตรง

รู้จักผู้สอนมากขึ้น คุณไชยพงศ์ และคุณกษิดิศ ผ่านทางวิดีโอความรู้และ Live ที่ได้เคยเผยแพร่ออกมา

What Benefits You Will Get

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร Data Analytics for Marketing Management นี้

แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้วยการใช้ข้อมูล จากแหล่งที่มาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดไอเดียในการวางแผนการตลาด ที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายทางการตลาด

เข้าใจภาพรวมของกระบวนการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมกับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

เรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถจัดการข้อมูลให้มีความพร้อม เพื่อการทำงานที่ส่งเสริมให้กลยุทธ์ทางการตลาดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้งาน ให้เกิดประโยชน์ทางการตลาด พร้อมได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายทางการตลาด และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม WORKSHOP ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง เพื่อสามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้จริงหลังจบคลาส

Activity ต่างๆ ที่จะทำให้คุณได้รู้จักเพื่อนร่วมคลาส และวิทยากรมากขึ้น และสามารถขอคำปรึกษาจากวิทยากรเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ง่ายขึ้น

Student Video Reviews

รีวิวหลักสูตร Data Analytics for Marketing Management จากผู้เรียนจริง
Play Video

รีวิว จากนักเรียนที่ได้มาเรียนกับเรา

มาดูกันว่าหลังเรียนจบแล้ว ผู้เรียนจากหลากหลายบริษัทชั้นนำของไทยพูดถึง หลักสูตร Data Analytics for Marketing Management ของเราว่าอย่างไรกันบ้าง หลักสูตรเข้มข้น 6 สัปดาห์ที่คุณจะได้เรียนรู้กระบวนจัดการข้อมูลแบบครบถ้วน ทำให้สามารถนำไปต่อยอดและตัดสินใจทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลยุทธ์ธุรกิจของคุณแข็งแกร่งขึ้นและประหยัดเวลาลองผิดลองถูกอีกด้วย

เพิ่มศักยภาพแบรนด์และพัฒนาแผนสำหรับการตลาดยุคใหม่ไปกับเรา STEPS Academy

Historical Course

ภาพบรรยากาศในห้องเรียน มีบุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำในไทยไว้วางใจมาเรียนกับเรา

ประวัติข้อมูลในหลักสูตรนี้

2

รุ่นที่เปิดสอนมาแล้ว

30+

ท่านที่ไว้วางใจลงเรียนกับเรา

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

จะมีทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากรผู้สอน และกรณีศึกษาให้เข้าใจในทฤษฏีของ Data Marketing และวิธีการจัดการข้อมูล รวมไปถึงการทดลองใช้เครื่องมือในการจัดการข้อมูล (Data Analytics Tools) และการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติผ่าน Workshop แบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ลองคิด วางแผนกลยุทธ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้ พร้อมโอกาสในการสร้างคอนเนคชันกับผู้เรียนคนอื่น ๆ

หลังจากเรียนจบ STEPS Academy มีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียนนะคะ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการทำธุรกิจที่มี Data มาบ้างแล้ว และหลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้ใช้ Data ในการประกอบการตัดสินใจทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้ด้วย Workshop ให้ได้ลงมือปฏิบัติและเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเอกสารได้เลยค่ะ ทาง STEPS Academy จะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้อย่างครบถ้วน เพื่อให้คุณนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับหน่วยงานของภาครัฐต่อไป

เรามีบริการรับชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร สามารถสำรองที่นั้งเข้ามา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

เป็นคอร์สสอนสดในรูปแบบออฟไลน์ค่ะ

หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทยค่ะ

รุ่นละประมาณ 20-30 ท่านค่ะ

6 วัน ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)

ผู้เรียนมาจากหลากหลายประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเช่น ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจการเงิน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด ผู้เรียนก็สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมของตนได้

วิทยากรเป็นผู้เชียวชาญที่มีความชำนาญในด้านการจัดการข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสบการณ์มากมายของทั้งฝั่งทางแบรนด์และ Agency สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากวิทยากรคือ ความรู้ ขั้นตอนการทำ รวมไปถึงวิธีคิดที่ตกผลึกจากประสบการณ์จริงผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การได้มาซึ่ง Data การจัดเก็บและวิเคราะห์ Data เพื่อต่อยอดในการวางแผนการตลาด แนวทางและการใช้เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลออกมาให้เข้าใจง่าย รวมไปถึงการใช้ Data มาวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

มี Workshop ในชั้นเรียน ผู้เรียนจะได้โอกาสนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลในทุกขั้นตอนตามกระบวนของ Data Anlytics โดยทาง STEPS ได้จัดเตรียม Mock-up data ไว้สำหรับ Workshop โดยเฉพาะ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไปได้ค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษาได้เลยคะ ทาง Program Consult จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะ

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดบัญชี และการส่งหลักฐานการโอนเงินสามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้นะคะ Payment Details)
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับชำระผ่าน บัตรเครดิต และช่องทางอื่นๆ ค่ะ

สามารถติดต่อผ่านทางฟอร์ม Corporate Training ได้เลยนะคะ

Data Analytics for Marketer Certificate
เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ การขับเคลื่อนการตลาดด้วย ‘ข้อมูล’
ให้การทำการตลาดของคุณไปได้ไกลอย่างที่ไม่เคยไป ด้วยหลักสูตร Data Analytics for Marketing Management ของเรา

Data Analytics in Marketing

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยอธิบายในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตรData Analytics for Marketing Management
รุ่น4
รูปแบบการเรียนสอนสดแบบออฟไลน์
ระยะเวลาอบรม36 ชั่วโมง ภายใน 6 สัปดาห์ (เรียนทุกวันเสาร์)
วันที่เรียน16 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2567
เวลา09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
สถานที่Chatrium Residence Sathon Bangkok
ราคา65,000 บาท (รวม VAT / มีบริการผ่อน 0% บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

How Registration Works

ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Data Marketing Strategy นี้

Course Registration STEP #1

Reserve Your Seat

ผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (สำรองที่นั่ง »)

Course Registration STEP #2

Take An Interview

Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) โทรสัมภาษณ์พูดคุยผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนได้

Course Registration STEP #3

Confirm Your Seat

ผู้สมัครเรียนทำการคอนเฟิร์มที่นั่งเรียนกับ Program Consult หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

คุณอาจไม่แน่ใจว่าหลักสูตรฯ นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า?

เราให้คำปรึกษาหลักสูตรฟรี! ว่า ณ เวลานี้คุณมีความเหมาะสมที่จะลงเรียนในหลักสูตรใดของเรา ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ ก้าวหน้าก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้นะคะ เราพร้อมที่จะไขข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณค่ะ

Have Any Questions?

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่าง ๆ นี้ได้เลยนะคะ

People Also Trained

ผู้เรียนที่เคยลงเรียนในหลักสูตรฯ นี้แล้ว ยังได้ลงเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรด้านล่างนี้

หลักสูตร Digital Marketing Strategy

เรียน Digital Marketing

พัฒนาความรู้ด้าน ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การตลาดออนไลน์

หลักสูตร Digital Content Marketing

เรียน Content Marketing

เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้กลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Content Marketing