ยกระดับความสําเร็จขององค์กรด้วยกระบวนการ Marketing Transformation

raise the level of success of the organization with the marketing transformation process

Marketing แผนกนี้ ทําอะไรบ้างและ Marketer นักการตลาดมีหน้าที่ทําอะไรกันแน่ในองค์กร เป็นสิ่งหนึ่งที่คนอาจสงสัยกัน

Marketing คือ แผนกหรือฝ่ายที่สร้างกิจกรรมและกลยุทธ์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าสร้างความสนใจในสินค้าหรือบริการขององค์กร เป้าหมายของแผนกนี้คือการเพิ่มยอดขายและทําให้องค์กรขยับขยายขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งผู้ที่ดําเนินการรับผิดชอบงานในส่วนนี้เรียกว่า Marketer หรือนักการตลาด

หน้าที่ของการตลาดมีอะไรบ้าง

 • Market Research การวิเคราะห์ตลาด
 • Marketing Strategy กําหนดกลยุทธ์การตลาด
 • Product/Service Development การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • Pricing การกําหนดราคาสินค้าหรือบริการ ให้เหมาะสมกับการตลาด
 • Advertising & Promotion การสร้างและบริหารสื่อ จัดการโฆษณา โปรโมชั่นและกิจกรรมสื่อสารเพื่อสร้างความน่าสนใจให้สินค้าและบริการ 
 • Customer Relationship Management การสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างให้ลุกค้าเป็น Loyalty Customer ในอนาคต 
 • Measurement & Analysis การวัดและวิเคราะห์ผลการตลาด เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานในอนาคต 
 • Social Media Marketing การสร้างและบริหารสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นักการตลาดมีหน้าที่รับผิดชอบ และหากทีมการตลาดอยากพัฒนาไปเป็น Marketing Transformation ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง 

Marketing Transformation เป็นกระบวนการที่ท้าทายและต้องมีการวางแผนลงมือทําอย่างรอบคอบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการตลาดขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในการตลาดและเทคโนโลยี 

ขั้นตอนของการก้าวสู่การเป็น Marketing Transformation ทําให้องค์กรใกล้ความสําเร็จได้ยังไง ลองดูขั้นตอนกัน 

 1. เริ่มต้นด้วยการทําการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ปัจจุบันในองค์กร เช่น การทํา SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของการตลาด 
 2. กําหนดเป้าหมายเพื่อการทําให้บรรลุในกระบวนการ Marketing Transformation เช่น เป้าหมายคือต้องการเพิ่มยอดขาย การนําชุดข้อมูลมาสร้างกลยุทธ์
 3. วางแผนเพื่อการปรับแผนการตลาด เช่น กลยุทธ์ ขั้นตอนการทํางาน แผนการตําเนินงาน กําหนดระยะเวลาและงบประมาณที่เหมาะสม 
 4. การสร้างทีมและทรัพยากร ในการทํา Marketing Transformation ต้องการทีมที่มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง เป็นคนที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นเหตุผลที่องค์กรจําเป็นต้องฝึกอบรมบุคลากรที่มีอยู่เสมอ 
 5. นําเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการปรับปรุงกิจกรรมการตลาด เช่น การนํา CDP (Customer Data Platform), CRM (Customer Relationship Management), การทํา Big Data Analytics เป็นต้น 
 6. การติดตามและวัดผลเป็นส่วนสําคัญในการทํา Marketing Transformation เพราะต้องปรับปรุงแผนการตลาดได้ตรงตามความต้องการของการตลาดและผลลัพธ์ที่ได้ 

ทีมพร้อม การเรียนรู้พร้อม ก็สามารถยกระดับการเข้าสู่ทีมการตลาดที่เป็น Marketing Transformantion ตามเท่าทันสถานการณ์

มาเรียนรู้ ปรึกษา ฟังประสบการณ์จริงจากผู้ร่วมสัมมนา

และวิทยากรกันต่อในงาน 

DECODING THE BLUEPRINT FOR A DATA-DRIVEN MARKETING TRANSFORMATION ถอดรหัสแผนกลยุทธ์ สู่การตลาดยุคใหม่ 

ส่งท้ายปีด้วยความรู้เรื่อง Data ที่อัดแน่นกันแบบ 360 องศา ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้การนําข้อมูลหรือที่เรียกว่า Data เข้ามาผสมผสานกับการทําการตลาดแนวใหม่ที่ให้ผลลัพธ์ยั่งยืน

งานสัมมนาฟรีแห่งปี 2023 สําหรับนักเรียนและลูกค้าคนพิเศษของ STEPS Academy 

6 สิ่งที่คุณจะได้จากงานสัมมนาฟรีในครั้งนี้

 1. ปรึกษาและแบ่งปันประสบการณ์จริงจากผู้ร่วมสัมมนาและวิทยากร
 2. แนวคิดเชิงยกระดับในการใช้ Data (Rethink, Reframe, Refocus) 
 3. เรียนรู้คุณค่าของ Data เพื่อค้นหาโอกาสใหม่ๆ สู่ความสําเร็จทางการตลาด
 4. ลงมือปฏิบัติจริงจากการทํา Workshop สําหรับการสร้าง Blueprint (พิมพ์เขียว) จาก Data
 5. ทราบถึงกระบวนการเลือกเครื่องมือ (MarTech) อย่างคุ้มค่างบประมาณ พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
 6. ออกแบบการบริหารทีมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ Data 
สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ลงทะเบียนได้ที่ https://form.typeform.com/to/QqToIqct

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร: 082-654-9696 หรือ Line @stepstraining 

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

5 สูตรลับใช้ Data ที่มียังไงให้ธุรกิจยั่งยืน
มี DATA ในมือ แต่ไม่รู้จะจัดการยังไง?