#Google Analytics

คำศัพท์พื้นฐานในการเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics

คำศัพท์พื้นฐานในการเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics

แนะนำคำศัพท์พื้นฐานในการเริ่มต้นการใช้งาน Google Analytics เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน report ของทาง Google ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น