หลักสูตรเรียน Digital Marketing Strategy

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 นักการตลาด นักการตลาดออนไลน์ Digital Marketer ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ที่ต้องการพัฒนา ความรู้ในด้านต่างๆ ของ Digital Marketing สามารถวางกลยุทธ์ ทำการตลาดออนไลน์ ได้อย่างถูกวิธี แข็งแกร่ง และยั่งยืน

นักการตลาด

(Marketers, Digital Marketers)

หัวหน้าทีม

(Team Leads, Managers)

ผู้บริหาร

(Directors, VPs)

ผู้ประกอบการ

(Founders, CEOs)

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

(Freelancers, Student, General Public)

ในปี 2020 ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ

สาเหตุไม่ได้เป็นเพียงเพราะผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกเท่านั้น แต่ยังมาจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคลากรที่จะคอยขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรง และเอาชนะคู่แข่งในตลาดโลกได้ หนึ่งในทรัพยากรบุคคลากรที่กำลังขาดแคลนอย่างหนัก และเป็นปัญหาทำให้ประเทศของเราเสียดุลในการดำเนินธุรกิจคือ “บุคคลากรทางฝั่ง Digital Marketing”

Digital Marketing Academy จึงได้ทำการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของ Digital Marketing ถึง 7 ท่าน กับชั่วโมงที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์กันไปเต็มๆ กว่า 36 ชั่วโมง ใน 6 สัปดาห์ มาอยู่ในหลักสูตรที่มีชื่อว่า Digital Marketing Strategy Certification สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญกว่า 6 ด้านนั้น มีเนื้อหาดังต่อไปนี้…

Course Outline

ใน 36 ชั่วโมง หรือ 6 สัปดาห์คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

Week 1 : Digital Strategy

ในสัปดาห์แรก คุณจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการวางกลยุทธ์ Digital Marketing ในภาพรวม โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. Digital Marketing Revolution

เข้าใจภาพรวมของการตลาดออนไลน์ในแต่ละยุค และ พฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละแพลตฟอร์ม

2. Digital Marketing Trend and Concept

อัปเดตเทรนด์การเปลี่ยนแปลงทางการตลาด ช่องทางที่น่าสนใจในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์

3. Digital Marketing Strategy

กลยุทธ์การใช้งาน Social Media ในแต่ละแพลตฟอร์ม และ แนวทางการวางแผนการตลาดที่ตอบโจทย์กับเป้าหมายธุรกิจ

4. Digital Marketing Terms and Definitions

เข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing เพื่อสร้างความเข้าใจ และ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Week 2 : Digital Customer Personas & Influencer Marketing

ในสัปดาห์ที่สอง คุณจะได้วิเคราะห์จุดยืนของธุรกิจ และ กลุ่มเป้าหมายตัวจริงของแบรนด์ รวมทั้งขั้นตอนการเดินทางของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาการตัดสินใจ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. Brand Statement

วิเคราะห์จุดยืนของแบรนด์ เพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ

2. Customer Personas Analysis

เข้าใจหลักการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคตัวจริงของแบรนด์

3. Customer Journey

รู้ขั้นตอนการเดินทางของลูกค้าในแต่ละช่วงของการตัดสินใจ

4. Digital Touchpoint

เรียนรู้ช่องทางที่แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำการตลาดได้ถูกจุด และ ช่วงเวลา

Week 3 : Social Media Marketing Strategy & Digital KPI

ในสัปดาห์ที่สาม จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์ Digital Marketing สำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลในช่องทางต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Social Media Marketing Strategy (Facebook, IG, Youtube, Twitter)

เข้าใจกลยุทธ์ และ พฤติกรรมการใช้งาน Social Media ของผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อใช้วางกลยุทธ์การตลาดได้อย่างครบองค์

2. Campaign & Budget Planning

หลักการวางแผนการตลาด และ การใช้งบประมาณแต่ละช่องทางของ Social Media Platform อย่างครอบคลุม

3. Social Media KPI

เข้าใจหลักการวัดผลทางการตลาด และ การอ่านค่า Report ต่างๆ เพื่อสามารถสื่อสารภายในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน

Week 4 : E-Commerce & Search PPC

ในสัปดาห์ที่สี่ เนื้อหาของการเรียนจะเกี่ยวข้องกับความสำคัญของธุรกิจ E-Commerce และแนวทางการนำทฤษฎีไปต่อยอดในการสร้างแคมเปญ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. Importance of E-Commerce

เข้าใจความสำคัญ และ ประเภทของการทำ E-commerce เพื่อนำประยุกต์กับการทำแคมเปญการตลาดที่เหมาะสม

2. Factor to make E-Commerce Success

ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการทำ E-commerce ให้ประสบผลสำเร็จ

3. Keyword Planning

หลักการใช้ Keyword ในการทำโฆษณา รวมถึงเทคนิคและกลยุทธ์การใช้ Keyword ที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท

4. Google Ad Campaign

เข้าใจโครงสร้างการทำงานของโฆษณาบน Google เพื่อที่สามารถออกแบบแผนการทำโฆษณาได้อย่างครบองค์

Week 5 : Search Engine Marketing

ในสัปดาห์ที่ห้า คุณจะได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับ Search Engine Optimization และ ปัจจัยที่สำคัญด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. How Google Search Engine Works

เรียนรู้กระบวนการทำงานของ Search Engine Optimization เพื่อพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

2. SEO Success Factors

ปัจจัยที่มีผลต่อการทำ Search Engine Optimization ให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมคำแนะนำในการตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์

3. SEO On-Page vs Off-Page

เข้าใจวิธีการทำ Search Engine Optimization รูปแบบต่างๆ รวมถึง คำศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสื่อสารที่ดีภายในทีม

Week 6 : Digital Marketing Team Development

ในสัปดาห์ที่หก คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของทีมการตลาดในภาพรวม และ กระบวนการทำงานของ Agency โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. Digital Marketing Team Structure

เข้าใจโครงสร้างของทีมการตลาดดิจิทัลในภาพรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารภายในองค์กร

2. Digital Marketing Job Description

รู้รายละเอียดงานในตำแหน่งต่างที่ทีมต้องรับผิดชอบเพื่อที่สามารถ บริหารองค์กรได้อย่างตรงจุด

3. How to Deal with Agency

รู้กระบวนการทำงานของ Agency และการเจรจาต่อรอง เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

Course Speakers

เรียนรู้จริง จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงานดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งถึง 7 ท่าน!!!

คุณอนุพงศ์ จันทร

1. คุณอนุพงศ์ จันทร

Managing Director

กรรมการผู้จัดการบริษัท Alternate 65 ผู้บริหาร REVU Thailand แพลตฟอร์มสำหรับการทำ Influencer Marketing และเป็น CMO ของบริษัท YDM Thailand

2. คุณชาญวิทย์ กิ่งเทียน

Business Solution & Co-Founder

ผู้ก่อตั้งบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ PA-D มีประสบการณ์อยู่ในวงการสื่อสารและการตลาด มาแล้ว 13 ปี

คุณสโรจ เลาหศิริ

3. คุณสโรจ เลาหศิริ

Head of Marketing Transformation & Marketing Strategy, Bluebik Group

Bluebik Group บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ การบริหารองค์กร และการทำทรานส์ฟอร์เมชั่น ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี, เป็นเจ้าของเพจสโรจขบคิดการตลาด, เป็นคอลัมนิสต์ The Standard, เเละเป็นที่ปรึกษาทางด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและ Digital & Data Marketing สำหรับบริษัทเอกชนและมหาชนหลายแห่ง

4. คุณพรเทพ เขตร์รัมย์

Founder

ผู้ก่อตั้งเพจ Google Analytics Thailand และที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing ที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในธุรกิจ Ecommerce B2B B2C

คุณณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม

5. คุณณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม

Founder

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทมหาชนและผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ผู้ก่อตั้งบริษัท STEPS ACADEMY (Digital Marketing Academy)

คุณอมรารัตน์ เอี้ยวอักษร

6. คุณอมรารัตน์ เอี้ยวอักษร

Digital Media Director

ตำแหน่ง Media Director and Co-Founder of Kray BKK

สมาธิญา แซ่ตั้ง

7. คุณสมาธิญา แซ่ตั้ง

Strategic Solution & Co-Founder

ผู้ก่อตั้งบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ PA-D มีประสบการณ์ตรง ทำงานจริง ด้านDigital กว่า 8 ปี

What You Will Learn

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรฯ นี้

What You Will Learn 01

เรียนรู้และปรับพื้นฐานความเข้าใจในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์

What You Will Learn 02

เข้าใจกระบวนการคิด ค้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามที่แบรนด์ต้องการมากขึ้น

What You Will Learn 03

ได้ไอเดียการสร้างคอนเทนต์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

What You Will Learn 04

รู้ช่องทางที่ใช้สื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงของการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

What You Will Learn 05

เรียนรู้กลยุทธ์การทำโฆษณาผ่าน Search Engine

What You Will Learn 06

เรียนรู้กระบวนการคิดและหลักการในการทำ Website ให้ติดอันดับต้นๆในการค้นหา

What You Will Learn 07

เข้าใจภาพรวมการทำงาน และการจัดหาทีมในการทำงานด้าน Digital Marketing

What You Will Learn 08

เรียนรู้หลักการทำงาน วิธีการสื่อสาร ในการทำงานร่วมกับ Agency ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

What You Will Learn 09

เข้าใจ KPI การวัดผลการทำการตลาดบนโลกออนไลน์

Student Video Reviews

Digital Marketing Course Review
Play Video

รีวิว จากนักเรียนที่ได้มาเรียนกับเรา

รับชมเสียงบอกเล่าจากบุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำในไทย หลักสูตรเรียน Digital Marketing Strategy Certification Course หลักสูตรที่จะช่วยติดปีกให้คุณพร้อมลุยโลกการตลาดออนไลน์ Digital Marketing อย่างถูกวิธี แข็งแกร่ง และยั่งยืน

เพิ่มศักยภาพแบรนด์และพัฒนาแผนสำหรับการตลาดยุคใหม่ไปกับเรา STEPS Academy

Historical Course

หลักสูตรอบรม Digital Marketing Strategy ของเราเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2559 มีบุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำในไทยที่ไว้วางใจมาเรียนกับเรา วิทยากรผู้สอนมาจากสายงาน Digital Marketing สลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้จากประสบการณ์โดยตรงกับผู้เรียน

ประวัติข้อมูลในหลักสูตรนี้

26

รุ่นที่เปิดสอนมาแล้ว

958

ท่านที่ไว้วางใจลงเรียนกับเรา

12+

ผู้เชียวชาญในสาขาของ Digital Marketing สลับสับเปลี่ยนมาถ่ายทอดความรู้

Students Say About Us

เสียงตอบรับและความประทับใจ จากนักเรียนที่ได้มาเรียนกับเรา

นำไปใช้ได้จริง
เนื้อหาเข้มข้น
ประยุกต์ใช้งานได้โดยตรง
ลดระยะเวลาเรียนรู้
ได้รู้ลึก รู้จริง
ศักยภาพของวิทยากร
บุคคลากรจากบริษัทชั้นนำ และเอเจนซี่ต่างๆ มากกว่า 800 บริษัท ไว้วางใจลงเรียนกับเรา
Grab
SET
Woody World
Central Marketing Group
Power Buy
Bangkok Airways
The Mall
CP All
Major Cineplex
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Ananda
QHouse
Sansiri
Mono 29
KTAM

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

หลังจากเรียนจบ STEPS Academy มีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียนนะคะ

หากสัปดาห์ไหนผู้เรียนติดธุระ ไม่สามารถมาเรียนได้ สามารถมาเรียนชดเชยหัวข้อเดียวกันได้ โดยจะต้องมีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนวันเรียน เพื่อนัดวัน และ เวลาในการรีรันเนื้อหาที่ท่านได้ขาดเรียนไป

สามารถลงเรียนได้ โดย Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) ของเราจะโทรศัพท์สัมภาษณ์ผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเรียนเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นได้

หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทยค่ะ

หลักสูตร Digital Marketing Content เปิดสอนในรูปแบบ Virtual Training โดยมีการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ ตามความสะดวกของผู้เรียน

เรียน 09.00 – 16.00 (หรืออาจเป็น 17.00 นะคะ เวลา Workshop)

จะเป็นลักษณะของการทำ Workshop จบในคลาสเรียนค่ะ ในบางสัปดาห์บางหลักสูตรอาจมี template หรือ guideline ให้กลับไปทบทวนหรือลองทำดูนะคะ

เพื่อที่วิทยากรสามารถเข้าหาผู้เข้าอบรมได้อย่างทั่วถึง ในแต่ละรุ่นจะรับอยู่ที่ราว 40 ท่านค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษาได้เลยคะ ทาง Program Consult จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไปได้ค่ะ

สามารถติดต่อผ่านทางฟอร์ม Corporate Training ได้เลยนะคะ

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดบัญชี และการส่งหลักฐานการโอนเงินสามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้นะคะ Payment Details)
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับชำระผ่าน บัตรเครดิต และช่องทางอื่นๆ ค่ะ

Digital Marketing Strategy Certification
พร้อมแล้วหรือยังที่จะ พัฒนาทักษะดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ไปกับเรา
หลักสูตรเรียน Digital Marketing Strategy Certification Course พร้อมเปิดรับผู้ที่ต้องการก้าวกระโดด และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของ Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในหน้าที่การงานและบริษัทของท่าน

Digital Marketing

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตร Digital Marketing Strategy Certification
รุ่น 27
รูปแบบการเรียน Virtual Training (เรียนผ่านโปรแกรม Zoom)
ระยะเวลาอบรม 36 ชั่วโมง ภายใน 6 สัปดาห์ (เรียนทุกวันเสาร์)
เวลา 09.00-16.00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
วันที่ 29 มกราคม – 5 มีนาคม 2565
ราคา 39,000 บาท (รวม VAT)
หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

How Registration Works

ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Digital Marketing นี้

Course Registration STEP #1

Reserve Your Seat

ผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (สำรองที่นั่ง »)

Course Registration STEP #2

Take An Interview

Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) โทรสัมภาษณ์ผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนได้

Course Registration STEP #3

Confirm Your Seat

ผู้สมัครเรียนทำการคอนเฟิร์มที่นั่งเรียนกับ Program Consult หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

คุณอาจไม่แน่ใจว่าหลักสูตรฯ นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า?

เราให้คำปรึกษาหลักสูตรฟรี! ว่า ณ เวลานี้คุณมีความเหมาะสมที่จะลงเรียนในหลักสูตรใดของเรา ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ ก้าวหน้าก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้นะคะ เราพร้อมที่จะไขข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณค่ะ

Have Any Questions?

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่าง ๆ นี้ได้เลยนะคะ

People Also Trained

ผู้เรียนที่เคยลงเรียนในหลักสูตรฯ นี้แล้ว ยังได้ลงเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรด้านล่างนี้

หลักสูตร Data Marketing Strategy

Data Marketing Strategy

เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะการนำ ‘ข้อมูล’ มาขับเคลื่อนธุรกิจหรือแผนการตลาด

หลักสูตรเรียน Ads Optimization 101 (For Management)

เรียน Ads Optimization 101 (For Management)

รู้ลึก รู้จริง การบริหาร การปรับปรุง โฆษณาออนไลน์

หลักสูตร Digital Content Marketing

เรียน Content Marketing

เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้กลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Content Marketing