Social Media Marketing E-Book Series

ปูพื้นฐานให้แน่นเพื่อพัฒนาการทำการตลาดผ่าน Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ แข็งแกร่งและยั่งยืน เรียนรู้การตั้งเป้าหมาย การวิเคราะห์ลูกค้า การออกแบบคอนเทนต์ ติดตาม วัดผล เก็บสถิติเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จาก E-Book นี้

01

Marketing Objectives • การตั้งเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ของธุรกิจ ในแต่ละช่องทาง

02

Customer Analytics • ทำความเข้าใจลูกค้า และวิเคราะห์ผ่าน Customer journey ร่วมกับ Digital Touchpoint

03

Content Formation • การออกแบบคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง และเหมาะสมกับประเภทของลูกค้า

04

KPIs • การติดตาม วัดผล เก็บสถิติ ที่เหมาะสมในแต่ละช่องทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้

กรอกฟอร์มด้านล่างเพื่อรับ E-Book

คู่มือที่จะช่วยให้คุณพัฒนาการทำการตลาดผ่าน Social Media อย่างยั่งยืน