LINE OA Free Online Mini Class

กลัวกันหรือเปล่า? ว่าแบรนด์ของคุณจะถูกลืมไปจากใจของลูกค้า STEPS Academy และคุณ ปฤณ จำเริญพานิช LINE Certified Coach 5 ปี ซ้อน ได้จับมือร่วมกัน เพื่อรวบรวมเนื้อหาสำคัญในการเริ่มต้นเปิดประตู ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าของคุณด้วย LINE Official Account

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จาก บทเรียนออนไลน์ ชุดนี้

01

Difference • LINE Official Account ต่างจาก LINE@ อย่างไร

02

Cost • ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการใช้งาน LINE Official Account

03

Technic • เทคนิคการเพิ่ม Follower ให้ LINE Official Account ของคุณ

04

Customer Relationship • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าด้วย LINE Official Account

05

Direction • ทิศทางในอนาคตของ LINE Official Account

กรอกฟอร์มด้านล่างเพื่อเข้ารับชมฟรีวิดีโอ!

เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืนด้วย LINE OA