#A/B Testing

9 เครื่องมือ สำหรับทำ A/B Testing

9 เครื่องมือ สำหรับทำ A/B Testing

A/B Testing คือ เครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำโฆษณา(PPC), SEO บนเว๊บไซต์ , การจัดวางคอนเทนต์ ด้วยวิธีการทดสอบรูปแบบ 2 แบบเแปรียบเทียบผลลัพธ์ ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิด Engagement & Action มากที่สุด