เตรียมพร้อมทักษะ (ภายในปี 2024) เพื่อก้าวเข้าสู่ปี 2025 อย่างมีประสิทธิภาพ

stepping into 2025 prepare your skills to be effective

เทคโนโลยีก้าวกระโดดมากขึ้นทุกวัน ทักษะที่จะทําให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและทันสมัยกลับมีความสําคัญมากขึ้น ทุกวันนี้การมีนิสัยและพฤติกรรมที่ชอบเรียนรู้จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วค่ะ นอกจากเรื่องเทคโนโลยีที่ต้องเพิ่มทักษะกันแล้วการวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การทํางานร่วมกับทีม และทักษะความเป็นผู้นํา

ทักษะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาล้วนแล้วแต่จะเป็นทักษะที่สําคัญที่ต้องเตรียมอัพสกิลกันตั้งแต่ปีนี้ เพื่อก้าวเข้าสู่ปี 2025 ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

stepping into 2025 prepare your skills to be effective

ในโพสต์นี้เราจะมาเจาะลึกถึง 10 ทักษะที่สําคัญ ที่ไม่ว่าจะเป็นนักการตลาด ผู้บริหาร หรือผู้ที่ทํางานในสายงานต่างๆ จําเป็นที่จะต้องพัฒนา

10 ทักษะที่เริ่มพัฒนาทักษะได้ตั้งแต่วันนี้ จะมีอะไรบ้าง

1. Analytical and Innovation การคิดเชิงวิเคราะห์และนวัตกรรม

หากพูดถึงการคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถทําได้โดยใช้ข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างแนวคิดที่สร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความเข้าใจในมุมมองที่ลึกซึ้งและการสร้างคุณค่าใหม่ในทางที่สร้างสรรค์ในองค์กรหรือกลุ่มทำงาน ตัวอย่างเช่น การใช้ Machine Learning และ Data Analytics มาเป็นข้อมูลที่มุ่งไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจ

ตัวอย่างสายงานที่สามารถนําทักษะนี้ไปปรับใช้: Data Analyst, Research Scientist, Innovation Strategist

2. Active Learning and Learning Strategies การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และกลวิธีการเรียนรู้

ให้ความสำคัญกับการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยืนยา เน้นการเรียนที่เป็นไปในลักษณะที่ทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และสนุกสนานมีผลทำให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างสายงาน: Learning Experience Designer, Training Specialist, Educational Technologist

3. Complex Problem-solving ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน

ทักษะการนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ คือ กระบวนการหรือทักษะในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนและต้องการการวิเคราะห์และกระบวนการคิดอย่างลึกซึ้ง เพื่อพบทางออก ซึ่งปัญหาที่ซับซ้อนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการและมีความขัดแย้งหรือความท้าทายที่ต้องรับมืออยู่เสมอ ตัวอย่างเช่นการนํา Design Thinking เข้ามาปรับใช้ในการทํางาน 

4. Critical Thinking and Analysis การคิดเชิงวิพากษ์และการวิเคราะห์แยกแยะ

การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ผสมผสานการคิดอย่างวิเคราะห์และการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญ ความสามารถในการคิดอย่างวิเคราะห์มีความสำคัญในการประมวลผลข้อมูล ตัดสินใจ และสร้างวิสัยทัศน์ที่มีคุณค่า การใช้ทักษะนี้ช่วยให้ผู้คนสามารถนำเสนอความเห็นอย่างเป็นมิตรและมีหลักฐาน

ตัวอย่างสายงาน: Policy Analyst, Financial Analyst, Quality Assurance Specialist

5. Creative, Originality, and Initiative ทักษะความคิดสร้างสรรค์

การผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นเอกลักษณ์และความกระตือรือร้น สร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาผลงานที่มีคุณค่าและการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความสำเร็จ คุณลักษณะเหล่านี้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการคิดสร้างสรรค์ การสร้างผลงานที่ไม่เหมือนใคร และการพัฒนาโครงการหรือแนวคิดใหม่ๆ อย่างนวัตกรรม

ตัวอย่างสายงาน: Creative Director, UX/UI Designer, Marketing Strategist

 10 stepping into 2025 prepare your skills to be effective

6. Leadership and Social Influence ทักษะการเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจ

การผสมผสานความเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการทำงานทีมและการติดตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ผู้นำที่มีความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างอิทธิพลทางสังคมมีส่วนสำคัญในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพและในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ 

ตัวอย่างสายงาน: Team Leader, Social Media Influencer, Community Manager

7. Technological Use, Monitoring and Control ทักษะการเลือกใช้ ดูแล และควบคุมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

หมายถึงกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบ และการควบคุมเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การดำเนินการทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดในบริบทธุรกิจหรือองค์กร

ตัวอย่างสายงาน: IT Manager, Technology Consultant, Cybersecurity Analyst

8. Technology Design and Programming ทักษะการออกแบบและโปรแกรมชุดคำสั่งสำหรับเทคโนโลยี

การพัฒนาโปรแกรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่นการนําเข้าการใช้ DevOps ในกระบวนการพัฒนาและการนําเข้าโซลูชันการตลาดที่สามารถปรับแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 

ตัวอย่างสายงาน: Software Engineer, Web Developer, UX/UI Developer

9. Resilience, Stress Tolerance, and Flexibility ทักษะการเปิดรับต่อความเปลี่ยนแปลง การควบคุมอารมณ์ และการฟื้นฟูในภาวะวิกฤต

การมีความอดทนในการจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทาย การรับมือกับความกดดัน และความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การให้คําปรึกษาและการพัฒนาทักษะ Resilience ในทีม 

ตัวอย่างสายงาน: Crisis Management Specialist, Resilience Trainer, Human Resources Manager

10. Reasoning, Problem-solving, and Ideation ทักษะในการให้น้ำหนักเหตุผลและการระดมความคิด

การใช้การคิดอย่างมีเหตุผลในการแก้ไขปัญหาและการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไประดมความคิดและการตัดสินใจ

ตัวอย่างสายงานที่นําทักษะนี้ไปปรับใช้ในหน้าที่การงานได้: Management Consultant, Strategic Planner, Product Manager เป็นต้น

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน คนเราก็ต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาตาม ลองค่อยๆ เพิ่มทักษะในแต่ละข้อเพื่อปรับในการทํางานกันดูนะคะ

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

ทักษะ Soft Skills ที่จําเป็นต้องพัฒนาสู่ปี 2025: จากมุมมองของนักการตลาด
5 Content Marketing Trends 2024 เทรนด์ทําคอนเทนต์ฉบับปี 2024