วัฒนธรรมองค์กรกับบุคลากรในยุคดิจิตอล

บุคลากรยุคดิจิตอล

โลกในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งคำว่ายุคดิจิตอลไม่ได้จำกัดเพียงเรื่องของเทคโนโลยี แต่คือวิถีชีวิตคนที่เปลี่ยนแปลงไป ในยุคที่เทคโนโลยีถูกนำมาใช้เพื่อสร้างทางเลือกที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ดีที่สุด เช่น การดูรายการที่ตัวเองสนใจผ่านเว็บไซด์ เลือกฟังเพลงผ่านแอบพลิเคชั่น ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ในการสร้างธุรกิจหรือการก่อตั้งบริษัทก็เช่นกัน ได้มี Start-Up เกิดขึ้น โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ (ช่วงอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป) ที่มีความสามารถและวิสัยทัศน์ที่จะสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยมีใช้การเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาและได้ผลงานที่มีคุณภาพ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้ คือ เรื่องของช่องว่างระหว่างวัย ( Generation Gap ) จากการที่คนยุคเก่าไม่สามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีและมีวิธีคิดที่ต่างไปจากคนยุคใหม่ วัฒนธรรมการทำงานร่วมกันระหว่างคนสองกลุ่มจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องคำนึงถึง เพื่อสร้างองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนคนยุคเก่ากับคนยุคใหม่ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิตอลที่มีพนักงานไฟแรงคนรุ่นใหม่มีที่วิธีคิดและทัศนคติในการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากคนยุคก่อน ในที่นี้ผมขอแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มคือ คน Gen X (คนที่เกิดในช่วงปี 1965 ถึง ปี 1976 ก็คือคนอายุประมาณ 41 – 52 ปี) ที่กำลังอยู่ในอายุผู้บริหารระดับสูง และคน Gen Y ( คนที่เกิดในช่วงปี 1977 – 1995 ก็คือคนอายุประมาณ 22 – 40 ปี) ที่กำลังอยู่ในอายุของวัยทำงาน

กลุ่มคน Gen X เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่อยู่ในยุคสงคราม ได้รับการสอนให้ทำงานหนัก รักษากฎระเบียบ อยู่ในกรอบ มีความเป็นตัวเองสูง ทำทุกอย่างได้เพียงลำพังไม่พึ่งพาใคร

กลุ่มคน Gen Y เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเจริญ คนกลุ่มนี้เข้าใจเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน เป็นคนมองโลกในแง่ดี ไม่ค่อยมีความอดทน เรียนรู้ได้เร็ว ปรับตัวได้เร็วกับการเปลี่ยนแปลง

สิ่งสำคัญคือ ผู้ประกอบการมีความจำเป็นที่ต้องจะต้องปรับตัว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารบุคคลที่เป็นคนในยุคดิจิตอล ที่ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับการใช้เทคโนโลยี มีวิธีคิดและทัศนคติในการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากคนยุคก่อน เพราะคนกลุ่มนี้จะเติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา ได้เห็นโลกที่กว้างกว่าคนยุคก่อน เพราะสามารถเข้าถึงช่องทางข่าวสารและบันเทิงที่หลากหลาย มีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

สิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญที่สุด คือ คนในองค์กร เพราะองค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยคน สิ่งที่คนคิด สิ่งที่คนเชื่อ สิ่งที่คนลงมือทำ รวมไปถึงเหตุผลที่คนเลือกมาทำงานในองค์กร ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยกันทั้งสิ้น

 

วัฒนธรรมองค์กรยุคดิจิตอล คืออะไร ?

การทำงานอยู่ร่วมกัน ก็เหมือนสังคมสังคมนึง ที่จำเป็นต้องมีกฎ กติกาในการอยู่ร่วมกัน แต่การทำงานในโลกดิจิตอลจำเป็นต้องมีมากกว่ากฎกติกา สิ่งก็คือวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรสร้างได้จากกลุ่มคนที่มีความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน การคัดเลือกบุคคลสำหรับองค์กร คือสิ่งที่สำคัญ

ไม่ใช่เพียงแค่คนที่สามารถทำงานได้ แต่เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และความเชื่อไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องของการทำงานรวมถึงเรื่องทัศนคติในการใช้ชีวิต เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการทำงานเพื่อเงินเพียงอย่างเดียว แต่คนเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความเชื่อที่จะเป็นในสิ่งต่างๆที่ตัวเองคาดหวัง และต้องการโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการความสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการเปิดโอกาสในการใช้ชีวิต องค์กรที่ดีต้องสามารถเข้าใจถึงวิธีคิด มีเป้าหมายร่วมกัน และตอบโจทย์ความคาดหวังของกลุ่มคนยุคดิจิตอล เรามีเทคนิคในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ครับ

 1. เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์
  ถ้าคุณนำคนด้วยวิสัยทัศน์ คนก็พร้อมจะตามคุณด้วยอุดมการณ์เดียวกัน แต่ถ้าคุณเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อกำไร คนที่ตามคุณก็อาจจะตามคุณแค่เพื่อเงินอย่างเดียว แต่ถ้าเขาเชื่อในวิสัยทัศน์ของคุณ เขาจะทุ่มเททำงานไปกับคุณ
 2. ทำให้เห็น ไม่ใช่เขียนให้ดู
  มีตัวอย่างหลายองค์กรมากมาย ที่มักจะมีคำคม ประดับอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในบริษัท ในห้องน้ำ ให้พนักงานได้เห็น ให้จดจำได้ แต่จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าสิ่งเหล่านั้น เขาไม่ได้เห็น ตัวอย่างที่เป็นบุคคลจากทีมบริหาร
 3. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการอยากทำงาน
  การตกแต่งสำนักงาน นโยบาย หรือสวัสดิการของบริษัท มีส่วนอย่างมากที่จะทำให้พนักงานอยากทำงานกับบริษัท เช่น Facebook, Google, หรือ Line ที่มีสวัสดิการให้พนักงานอย่างเต็มที่ มีอาหารให้ทาน มีพื้นที่นั่งทำงานนอกเหนือจากโต๊ะทำงาน มีมุมเล่นกีฬาหรือเกมส์ในออฟฟิศ เช่น โต๊ะสนุก โต๊ะปิงปอง ให้พนักงานได้พักผ่อน
 4. เข้าใจความต่าง
  ลักษณะของคน Gen Y ที่เกิดมาพร้อมกับความสำเร็จของคุณรุ่นใหม่มากมายทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย คน Gen Y จึงต้องการเป็นที่ยอมรับ ทำงานในสิ่งที่คน Gen Y สามารถทำและแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ให้โอกาสได้ลองผิดพลาด
  คน Gen Y จะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความคิดของตัวเองสูง บางครั้งการให้โอกาสเขาได้ลองทำตามสิ่งที่เขาต้องการ และให้โอกาสได้ลองผิดพลาดจริงๆ ให้เขาได้ยอมรับกับตัวเองจริงๆ ว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นผิดพลาด หลังจากนั้นเขาจะฟังคุณ เชื่อมั่นคุณมากขึ้น

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

Quality Content Bring More Conversion
3 ปัญหาหลัก ที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดยุคดิจิตอลส่วนใหญ่ กำลังเผชิญ