#Data Marketing

CRM Data Maintenance คืออะไร และทำไมถึงสำคัญต่อการตลาดในยุค Data

CRM Data Maintenance คืออะไร และทำไมถึงสำคัญต่อการตลาดในยุค Data

การตลาดในยุคของ Data เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายที่สามารถนำมาช่วยพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ดียิ่งขึ้น การทำ CRM Data Maintenance ถือเป็นปัจจัยสำคัญ

ไขข้อสงสัย การมี Big Data สามารถช่วย Food Delivery Apps ได้อย่างไร

ไขข้อสงสัยการมี Big Data สามารถช่วย Food delivery app

การเก็บ Big Data หรือ การเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการพัฒนาตัวธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Data Marketing 101: เข้าใจพื้นฐานการใช้ Data สำหรับกลยุทธ์การตลาด

Data Marketing 101: พื้นฐานการใช้ Data

Data Marketing หรือ การทำการตลาดที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล เหตุผลที่ธุรกิจควรนำ Data มาใช้ และ ขั้นตอนสำหรับธุรกิจในการนำ Data มาใช้