#Data Marketing

Data Marketing Strategy 2022 ทำไมธุรกิจจึงต้องปรับกลยุทธ์การตลาดด้วย Data

ทำความเข้าใจถึง Data marketing strategy แนวทางในการนำ Data มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ และแหล่งของข้อมูลใกล้ตัวในการนำมาใช้งาน

CRM Data Maintenance คืออะไร และทำไมถึงสำคัญต่อการตลาดในยุค Data

CRM Data Maintenance คืออะไร และทำไมถึงสำคัญต่อการตลาดในยุค Data

การตลาดในยุคของ Data เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายที่สามารถนำมาช่วยพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ดียิ่งขึ้น การทำ CRM Data Maintenance ถือเป็นปัจจัยสำคัญ

ไขข้อสงสัย การมี Big Data สามารถช่วย Food Delivery Apps อย่างไร

ไขข้อสงสัยการมี Big Data สามารถช่วย Food delivery app

การเก็บ Big Data หรือ การเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการพัฒนาตัวธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Data Marketing 101: เข้าใจพื้นฐานการใช้ Data สำหรับกลยุทธ์การตลาด

Data Marketing 101: พื้นฐานการใช้ Data

Data Marketing หรือ การทำการตลาดที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล เหตุผลที่ธุรกิจควรนำ Data มาใช้ และ ขั้นตอนสำหรับธุรกิจในการนำ Data มาใช้