Customer Personas : ทำความรู้จักตัวตนของลูกค้าคุณ

ปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พบเจอ คือ ไม่รู้จักกลุ่มลูกค้าของตัวเองได้อย่างแท้จริง ทำให้เสียโอกาสในการขาย เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารอย่างถูกต้องไปยังกลุ่มลูกค้าที่ใช่สำหรับคุณได้ เมื่อคุณเริ่มธุรกิจและต้องการที่จะขายสินค้าหรือบริการ คำถามที่สำคัญ คือ คุณกำลังขายให้ใคร ลูกค้าของคุณมีความคาดหวังอะไร เพราะการรู้จักลูกค้า จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารไปยังพวกเขาได้อย่างถูกต้อง เมื่อคุณรู้จักพฤติกรรมและเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้าอย่างแท้จริง